ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1-2 (วิทยาเขตศาลายา)

ปฎิทินการศึกษา 1 2564

Location

กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตนครสวรรค์
402/1 ม.5 ต.เขาทอง
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  60130
โทรศัพท์ 086-445-6406

Service Link

MUNA Link

Category