Category: News and Events

ถ้า #การมีธุรกิจของตัวเองคือความฝันของคุณ เตรียมตัวให้พร้อม !?! แล้วมาสมัครเรียน รอบที่ 3 Admission กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์กัน .

ข่าวดี! มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา #TCAS65 รอบ 3 Admission 3 หลักสูตร

ข่าวดี! มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา #TCAS65 รอบ 3 Admission 3 หลักสูตร ✅ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน รับ 30 คน ✅ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม รับ 40 คน (ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ และ GAT-PAT) ✅ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (SMART Farmer)…