ชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP)
โครงการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์บึงบอระเพ็ดฯ
ฐานข้อมูลบึงบอระเพ็ด