งานวิจัยที่สำคัญ 7 จังหวัด

           

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้ทำการรวบรวมงานโครงการ งานวิจัย หรืองานต่างๆ ทางด้านวิชาการที่มีคุณค่า ทางด้านการเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และฐานทรัพยากร ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่เป้าหมายของวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร ชัยนาท กำแพงเพชร อุทัยธานี ตาก และเพชรบูรณ์ โดยได้แบ่งกลุ่มแต่ละประเภท เพื่อที่ผู้สนใจสามารถ download หรือติดต่อขอรับ pdf file ได้ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โทร 083-0652302 (คุณณัชยา)

 

 

 

1. ด้านการเกษตร

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านภูมิปัญญาการแปรรูปปลาย่างรมควันสีสวยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2554 สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ งานโครงการ  
2          
3          
4          
5          
6          
7          

 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1          
2          
3          
4          

 

 

3. ด้านฐานทรัพยากร

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 สารานุกรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือ  
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขาหลวงจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 2553 จันทนา อินทปัญญา งานวิจัย Link
3