เนื้อหา

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ Web map service

 

          วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศรูปแบบ WMS ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบบริการสืบค้น และแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (ThaiSDI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นๆ