เนื้อหา

ร่วมทำงานโครงการจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่อันดามัน

 

          วันที่ ๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และคุณพินณารักษ์ พันธุมาศ นักวิชาการเกษตร ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้ร่วมร่วมงานรณรงค์เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) "จำหน่ายและจัดแสดงสินค้าเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่อันดามัน" ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งรองรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์เป็นที่ปรึกษา และคุณพินณารักษ์เป็นคณะทำงานของโครงการด้วย

          ซึ่งที่มาทางศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับเครือข่าย คือ สำนักงานพานิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และเกษตรกรในเครือข่าย ๔ จังหวัด ร่วมออกร้านแสดงสินค้า ทำพิธีเจรจาการค้าเพื่อหาคู่ค้า และบทบาทของวิทยาเขตที่จะมาสนับสนุนในเรื่อง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนงานทางด้านการเกษตร