เนื้อหา

ร่วมอบรมโปรแกรม Google Earth Pro

 

          วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตด้วย Google Earth Pro” เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตให้แพร่หลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง และสร้างทักษะการใช้โปรแกรมฟรีแวร์ Google Earth และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ได้เรียนรู้และเกิดแนวคิดในการนำข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 39 ท่านจาก 21 หน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้เข้ารวมอบรมเช่นกัน