เนื้อหา

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมชาวบ้านแก่นมะกรูด เรื่องดินน้ำป่า

 

          วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ นครสวรรค์ ได้เชิญบุคลากรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ร่วมบรรยายให้ความรู้กับชาวบ้านชนเผ่าชาติพันธ์กระเหรี่ยง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรดิน เชื่อมโยงถึงระบบเกษตรบนที่สูง