เนื้อหา

ร่วมประชุมเรื่องการจัดการแนวเขตด้านในของบึงบอระเพ็ด

 

          วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรรค์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดการแนวเขตด้านในบึงบอระเพ็ด ร่วมกับทีมคณะทำงานในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ประมงจังหวัดนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

         โดยทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานในบึงบอระเพ็ดที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินการเรื่องแนวเขตบึงด้านใน ซึ่งที่ประชุมได้แนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น เรื่องแนวเขต ระบบระบายตะกอน การขุดลอกคลอง รวมทั้งแนวทางการมีส่วนของประชาชน โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันทำงาน เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

การประชุมร่วมกัน ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

 

ขอบคุณภาพจาก : คุณ Detchat Jutikitdecha