เนื้อหา

ประชุมหารือเรื่องการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดกับหน่วยงานภาคี

 

       วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ด ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ ในข้อหารือร่วมกันเรื่องการสูบน้ำผ่านคลองวังนาด้วยระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมทรัพยากรน้ำ โดยทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน