เนื้อหา

มาตรฐานการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ ภายใต้โครงการฯ

 

 

มาตรฐานการผลิตข้าวแบบอินทรีย์

ภายใต้การรับรองจากโครงการเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1. เมล็ดพันธุ์

     1.1 เมล็ดพันธุ์ต้องมาจากแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ หรือแหล่งปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี มากกว่า 3 ปี

     1.2 เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ ต้องไม่คลุกสารเคมี

     1.3 ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ ที่มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีพันธุวิศวกรรม (GMOs) รวมถึงพืชที่ถูกปลูกถ่ายยีน

     1.4 เมล็ดพันธุ์ต้องปราศจาก เมล็ดพืชปลอมปน

2. การเตรียมแปลง

     2.1 การเตรียมแปลงต้องไม่ใช้วิธีเผาแปลงนา

     2.2 ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช

     2.3 พื้นที่ในการทำนาอินทรีย์ ต้องไม่ใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

     2.4 น้ำที่ใช้ในการทำนา จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายตกค้าง

 

3. การปลุกและการดูแลรักษา

      3.1 เครื่องมือ อาทิเช่น เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม และอุปกรณ์อื่นๆ จะต้องทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง

     3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนาอินทรีย์ ต้องเก็บแยกจากเครื่องมือที่ใช้เฉพาะในการทำการเกษตรเคมี

     3.3 ตลอดกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการ บำรุงดิน บำรุงข้าว หรือกำจัดโรคและแมลง ต้องไม่ใช้สารเคมี หรือสารใดที่มีส่วนผสมของสารเคมี หรือสารใดที่ในกระบวนการผลิตมีการเจือปนของสารเคมี หรือสารใดที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี

         

4. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

     4.1 การเก็บเกี่ยว

          - หากเป็นรถเกี่ยวรับจ้าง ต้องทำความสะอาดรถเกี่ยวก่อนจะลงเกี่ยวข้าวอินทรีย์

          - หากแปลงนานั้นไม่มีแนวกันชน ต้องเกี่ยวรอบแปลงนาก่อน 1 รอบ แล้วเทออก

         - หากเก็บเกี่ยวด้วยมือ รถหรือเครื่องนวดข้าว ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง

    4.2 การตากข้าวในลานสาธารณะ หรือลานที่มีการใช้ร่วมกันกับข้าวที่มีกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมี ต้องทำความสะอาดลานตากก่อนทุกครั้ง   

    4.3 การบรรจุข้าวเปลือกหรือเมล็ดพันธุ์ข้าว กระสอบที่นำมาบรรจุ จะต้องมีลักษณะการถ่ายเทอากาศที่ดี หากเป็นกระสอบที่ผ่านการใช้งานแล้ว ต้องผ่านการทำความสะอาด และต้องไม่ใช่กระสอบที่มีตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

    4.4 สถานที่จัดเก็บ

          - ต้องเก็บข้าวให้ห่างจากสัตว์เลี้ยงและสารเคมี ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

         - หากพื้นเป็นซีเมนต์ จะต้องมีวัสดุรองพื้นเสมอ

   4.5 การสีข้าว หากเป็นโรงสีทั่วไปที่ไม่ได้สีเฉพาะข้าวอินทรีย์ ต้องทำการล้างเครื่องสีก่อนสีข้าวอินทรีย์ทุกครั้ง

 

**************************************************************************************************************

 

กลุ่มชาวนาในโครงการฯ ได้ออกบูทแสดงสินค้าและให้ความรู้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs Pro-active) ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก (ถนนรัชดา) เป็นเวลา 10 วัน