เนื้อหา

เตรียมพร้อมเครือข่ายการสร้างมาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย์

 

          วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้จัดประชุมเครือข่ายทีมที่ร่วมสร้างมาตรฐานเรื่องการเยี่ยมตรวจแปลงในพื้นที่เกษตรอินทรียืที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี เข้าร่วมด้วย เช่น กลุ่มข้าวปลอดภันจากตำบลวังซ่าน กลุ่มเพื่อนชวนเพื่อนทำนาอินทรีย์ กลุ่มเพื่อนชาวนาวิถีไทย กลุ่มวิชาลัยชาวนา และเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบปัจเจก เป็นต้น