เนื้อหา

เชิญบุคลากรภายในอบรม "การจัดทำฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์และผลิตแผนที่อย่างง่ายด้วยโปรแกรม qgis"

 

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดขอเชิญบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์และผลิตแผนที่อย่างง่ายด้วยโปรแกรม qgis" ในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคารวิชาการ 

          ทั้งนี้ในการดำเนินงานประจำของแต่ละฝ่ายมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานเชื่อมกับฐานข้อมูลภูมิศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการจัดการฝึอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้กับงานประจำในการจัดทำฐานข้อมูล การผลิตแผนที่เพื่อสื่อความหมาย และงานวิจัยของคณาจารย์ในอนาคตได้

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดทำฐานข้อมูลงานประจำร่วมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้

          2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ผลิตแผนที่เพื่อสื่อความหมายในงานประจำและงานวิจัยได้

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม

          1) เนื่องด้วยการฝึกอบรมต้องใช้จัดเตรียมคู่มือและข้อมูลภูมิศาสตร์ใส่แผ่น DVD กรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมก่อนวันที่ 19 กรกฏาคม 2558 นี้ ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 081-9624684 (ณพล)

          2) ผู้เข้าร่วมอบรมให้นำโน๊ตบุกส่วนตัวเข้ามาอบรมด้วย