เนื้อหา

ประชุมกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ครั้งที่ 1

 

           วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 ได้เข่าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (Pac) ครั้งที่ 1 ณ อุทยานนกน้ำ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการประชุมครั้งแรกเป็นการให้รับทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ได้รัคัดเลือก 2 ท่าน คือ คุณอดิศักดิ์ จันทะวิชานุวงศ์ (ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด) และ ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ (หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด) โดยในการประชุมที่ผ่านมาคุณอดิศํกดิ์ มอบหมายให้นายณพล อนุตตรังกูร เข้าแทนเนื่องจากติดภารกิจมาร่วมประชุมไม่ได้ ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำบึงบอระเพ็ดให้กับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของเขตฯ ในสภาวะกาลปัจจุบัน