เนื้อหา

การฝึกอบรมการจัดทำฐานข้อมูลและผลิตแผนที่อย่างง่ายผ่านโปรแกรม qgis

 

          วันที่ 22 กรกรฎาคม 2558 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด จัดการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ "การจัดทำฐานข้อมูลและผลิตแผนที่อย่างง่ายด้วยโปรแกรม qgis" ให้กับบุคลากรภายในวิทยาเขต ณ ห้องประชุมยูงทอง ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย คณาอาจารย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้เรียนรู้การทำฐานข้อมูลและผลิตแผนที่อย่างง่ายผ่านโปรแกรม qgis และการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากโปรแกรม google earth มาใช้งานร่วมกับโปรแกรม qgis ซึ่งผลที่คาดจะได้รับจากการฝึกอบรมจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปใช้กับงานแต่ละด้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป