เนื้อหา

งานเสวนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง

 

          วันที่ 17 กันยายน 2558 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

          โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดรับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ข้อมูลการใช้น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน กรมทรัพยากรน้ำ  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านการประมง และด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้เตรียมการรับสถาการณ์ภัยแล้งในปีหน้าด้วย

          ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมจัดบูทให้ความรู้เรื่องบึงบอระเพ็ดจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และมีกิจกรรมออกร้านจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วย