เนื้อหา

ศูนย์บึงฯ เซ็นต์ MoU ความร่วมมือร่วมกับสภาเกษตรกรนครสวรรค์

 

          วันที่ 25 กันยายน 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเซ็นบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และนำองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม