เนื้อหา

ศูนย์บึงฯ ร่วมฝึกอบรมเรื่องคาร์บอนที่ประเทศกัมพูชา

 

          Royal Academy of Cambodia ได้เชิญบุคลากรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Carbon Accounting System and Carbon Trading ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2558 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด การดำเนินงานของประเทศต่างๆ และแนวทางการจัดตั้งตลาดคาร์บอนในกลุ่มประเทศอาเซียน