เนื้อหา

ประชุมทีมเยี่ยมเยียนเครือข่ายเพื่อค้นหาผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

          วันที่ 21 ตุลสคม 2558 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมทีมทำงานในระดับพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าไปค้นหา เยี่ยมเยียน ชักชวนและทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการการสร้างมาตรฐานผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ภายได้การรับรองของ 4 จังหวัด และการควบคุมดูแลรับรองจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 

          โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสว. เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายผลิตข้าวอินทรีย์ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาได้จริงให้กับเกษตรกรในด้านความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค