เนื้อหา

สำนักงบประมาณตรวจเยี่ยมบริบทการใช้ประโยชน์ของอาคารศูนย์วิจัยฯ

 

 

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้พาสำนักงบประมาณแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการเยี่ยมเยียนดูบริบทการใช้ประโยชน์ของอาคาร ซึ่งทางทีมงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดพาเยี่ยมชมวามีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

         ชั้น 1 เป็นที่โล่งใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือที่เคลื่อนย้ายง่าย และรองรับสถานการณ์น้ำท่วมตลอดเวลา เลยไม่มีการปรับปรุงในชั้นนี้

         ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ รองรับการเรียนการสอนของนักศึกษา และงานวิจัยของอาจารย์

         ชั้น 3 ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 

          ชั้น 4 ห้องประชุมขนาดใหญ่ และห้องประชุมเล็ก ซึ่งในแต่ละห้องสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเรือนนอนของนักศึกษาที่จะมาเรียนในรายวิชาที่ต้องอาศัยที่อาคารแห่งนี้จำนวน 1 เดือน นอกจากนี้มีห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลบึงบอระเพ็ด และห้องวอลลูมที่ใช้ประชุมของทีมศูนย์วิจัยฯในทุกสัปดาห์

 

ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

พาเยี่ยมชมห้องต่างๆ

 

พาชมห้องประชุมเล็กที่สามารถปรับเป็นเรือนนอนของนักศึกษาได้

 

ชมทิวทัศน์จากชั้น 4

 

ห้องวอลลูมที่ใช้ประชุมทุกสับปดาห์ของทีมศูนย์วิจัยฯ

 

ห้องวอลลูมที่มีข้อมูลแผนที่ใช้สนับสนุนในการตัดสินใจ