เนื้อหา

ศูนย์บึงฯ พานักศึกษามหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงบึงบอระเพ็ดและเรียนรู้การประกอบการ

 

 

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด โดยได้พาลงพื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อเรียนรู้พื้นที่จริง และเรียนรู้วิถีชีวิตจากเครือข่ายรอบบึงบดระเพ็ดด้วย นอกจากนี้ไปพานักศึกษามาดูเรื่องการประกอบการภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง ในด้านการเลี้ยงวัวในคอกสุขภาวะ การทำน้ำส้มควันไม้ และการทำข้าวอินทรีย์ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศด้วย

 

ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กล่าวต้อนรับ

ให้ความรู้ในภาพรวมของบึงบอระเพ็ดทุกมิติ

ห้องเรียนจริงบนโป๊ะเรือท่องเที่ยว พร้อมตอบคำถามของนักศึกษา

ห้องเรียนธรรมชาติ

เรียนรู้จากพื้นที่จริง

ตอบทุกข้อสงสัย

เชื่อมโยงสู่ความมั่นคงทางอาหาร

ดูงานการประกอบการการเลี้ยงวัวในคอกสุขภาวะ

การเผาถ่ายให้ได้น้ำส้มควันไม้

คุณยุทธิชัย ตอบทุกข้อสงสัย

ดูการทำปุ๋ยในพื้นที่

เยี่ยมเยียนสถานที่ทำงานของศูนยืวิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด (บ้านแดง)

เยี่ยมชมวิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง