เนื้อหา

ให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำ ให้กับชุมชนรอบผืนป่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน

 

 

          สืบเนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภายในอุทยานแห่งชาติคลองลานเริ่มมีปริมาณน้ำลงลง ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติคลองลานจึงได้เตรียมแผนรับมือปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า จึงมีการประสานขอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดไปแล้ว เพื่อนำไปประกอบการวางแผนการจัดการในพื้นที่ ต่อมาทางอุทยานฯได้มีการวางแผนสร้างเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่า เตรียมตัววางแผนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จึงได้เชิญศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงานของอุทยานแห่งชาติคลองลานด้วย

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ให้กับประชาชนรอบผืนป่าของอุทยานแห่งชาติคลองลาน โดยได้รับมอบหมายบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" และ "การจัดทำกระบวนการแบ่งกลุ่มเรียนรู้กระบวนการสร้าง Mind Map เพื่อเชื่อมโยงกับกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน"

 

บรรยายกาศการบรรยาย

บรรยายกาศการบรรยาย

บรรยายกาศการบรรยาย

การทำ Mind Map ระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม

การทำ Mind Map ระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม

การนำเสนอของชุมชน

การนำเสนอของชุมชน

สินค้าของชุมชนที่นำมาจัดนิทรรศการ

น้ำตกคลองลานในวันนี้

 

กำหนดการ