เนื้อหา

กรมทางหลวงเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการ EIA ขยายถนนสาย ๒๒๕ ช่วงที่ ๑

 

          กรมทางหลวง ได้เชิญศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการขยายถนนสาย ๒๒๕ ช่วงที่ ๑ (แมคโคร-เจดีย์ขาว) เป็นครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมพิมาน ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้เชิญ คุณอดิศักดิ์ จันทะวิชานุวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมประชุมด้วย

         ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นำแบบที่มีรายละเอียดเชิงลึกมาให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมทั้งชี้แจงแผนการทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย ซึ่งในครั้งต่อไป จะนำผลการศึกษามาให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป