เนื้อหา

ประชุมที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ๑/๒๕๕๙

 

          วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมกรรมการที่ปรึกษา (Pac) ณ อุทยานนกน้ำ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีบุคลากรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด จำนวน 2 ท่าน และ คุณอดิศักดิ์ จันทะวิชานุวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ดในฤดูแล้ง ด้วยการวางมาตรการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติและคนรอบบึง ทั้งนี้ปัจจุบันระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลงจนถึงระดับวิกฤติ (21.3 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) 

 

 

 

 

 

เครดิตภาพ : คุณ Detchat Jutikitdecha