ฐานข้อมูลบึงบอระเพ็ด

 

       

         เนื่องจากบึงบอระเพ็ดมีนักวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยในมิติต่างๆจำนวนมาก รวมถึงภาครัฐที่ได้ศึกษาแผนพัฒนาในแนวทางต่างๆ ซึ่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้ทำการรวบรวม ชื่องานวิจัย และโครงการต่างๆ ที่เคยศึกษาในบึงบอระเพ็ดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้แยกประเภทของงาน ดังนี้

 

1. ภาพรวม

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 โครงการการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล งานโครงการ -
2 โครงการการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2539 มหาวิทยาลัยมหิดล งานโครงการ -
3 บึงบอระเพ็ด บึงแห่งชีวิต 2552 ธวัชชัย เพชระบูรณิน หนังสือ -
4 บึงบอระเพ็ด : บึงทองแห่งลุ่มน้ำสี่แคว 2544 กัญญาทิพ ปรากฏมาก หนังสือ F1-4
5 ทะเลสาบในเมืองไทย [videorecording] 2535 แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น video -
6 การพัฒนาเว็บเพจเรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด 2545 นพรัตน์ รัตนพงศ์ผาสุข วิทยานิพนธ์ -
7 มหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ 23 ตุลาคม 2495 2495 สโมสรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนังสือ -
8 ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด 2556 ณิชนันท์ จาริก วิทยานิพนธ์ -
9 โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด 2557 รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว งานโครงการ F1-9
10 แผนการจัดการบึงบอระเพ็ด 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล บทสรุปผู้บริหาร F1-10
11 รูปแบบนวัตกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธีเพื่อการจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2562 ยุทธนา ชมวงศ์ วิทยานิพนธ์ F1-11

 

2. ด้านกายภาพ

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 โครงการบูรณะและพัฒนาบึงบอระเพ็ดและหนองหาร 2525 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย งานโครงการ -
2 การศึกษาโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ 2547 กรมชลประทาน งานโครงการ -
3 การปรับปรุงและพัฒนาบึงบอระเพ็ดศึกษาเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2525-2526 2526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงาน -
4 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2540 สุมล พินพังงา วิทยานิพนธ์ F2-4
5 การประเมินความลึกบึงบอระเพ็ดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2560 ณพล อนุตตรังกูร และคณะ งานวิจัย F2-5

 

 

3. ด้านระบบนิเวศ

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศวิทยาบึงบอระเพ็ด 2536 สิริรัตน์ วงศ์จันทร์เจริญ วิทยานิพนธ์ -
2 การพัฒนาปรับปรุงระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด 2543 วิริยา จรศรี ภาคนิพนธ์ -
3 ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ 2543 - จุลสาร -
4 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด 2550 อุรา บุบผาชาติ หนังสือ F3-4
5 พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด 2546 สผ หนังสือ F3-5

 

4. ด้านทรัพยากรน้ำ

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การศึกษาแบบจำลองอุทกศาสตร์และคุณภาพน้ำแบบ 2 มิติเฉลี่ยกับความลึก สำหรับกรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด 2546 สันติ ศรีทองสม วิทยานิพนธ์ F4-1
2 การศึกษาคุณภาพน้ำในบึงบอระเพ็ดบริเวณเขต 1 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน 2548 รจนา สายสุด งานวิจัย F4-2
3 โครงการการจัดการด้านแหล่งน้ำในบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน 2549 นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ และคณะ งานวิจัย -
4 Decision Support Tools for Water Resource Management:A Case Study of Bung Boraphet Wetland, Thailand 2007 Sriwongsitanon et al. งานวิจัย F4-4
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการด้านแหล่งน้ำของลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด 2550 สาวิตรี นาคหอม วิทยานิพนธ์ F4-5
6 วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันภัยแล้งในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 2551 ถนอม ช่วยงาน งานวิจัย -
7 A Water Balance Budget for Bung Boraphet—A Flood Plain Wetland-Reservoir Complex in Thailand 2009 Sriwongsitanon et al. งานวิจัย F4-7
8 Influence of atmospheric correction and number of sampling points on the accuracy of water clarity assessment using remote sensing application 2011 Sriwongsitanon et al. งานวิจัย -
9 คุณสมบัติของน้ำในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2518 2518 ปราโมทย์ สุวรรณศาสตร์ รายงาน -
10 โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2546 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ และคณะ งานวิจัย F4-10
11 Groundwater ModelingTraining materials 2010 Sucharit Koontanakulvong งานวิจัย F4-11
12 INTERGRATED WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR BUNG BORAPHET 2007 KRITSANAT SURAKIT วิทยานิพนธ์ F4-12
13 Bioaccumulation of heavy metals in water, sediments, aquatic plant and histopathological effects on the golden apple snail in Beung Boraphet reservoir, Thailand 2012 Vipawee Dummee et al. งานวิจัย F4-13
14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับสมดุลน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดด้วยแบบจำลอง Soil and Water Assessment Tool 2016 ปฎิวิชช์ และคณะ งานวิจัย F4-14
15 การสกัดข้อมูลและการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทแบบหลายช่วงเวลา กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2560 ชยกร พุ่มนวล งานวิจัย F4-15
16 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน กลุ่มที่ 3 : ลุ่มน้ำเซิน แม่ตื่น บึงบอระเพ็ด คลองบางสองร้อย และแม่น้ำน้อย 2548 ชัยพันธ์ ประภาสะวัต งานวิจัย F4-16

 

 

 

5. ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนกับการเกิด Succession ในพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษา : บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2552 ญาณี ประมูลทรัพย์ และ ปวีณา สฤษดิ์นิรันดร์ ปริญญานิพนธ์ -

 

6. ด้านการเกษตรกรรม

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าวของเกษตรกรในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2548 สยาม อรุณศรีมรกต งานวิจัย วารสาร -
2 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากนาข้าวในบึงบอระเพ็ด เขตอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 2549 ทินพันธุ์ เนตรแพ และคณะ งานวิจัย F6-2
3 การปนเปื้อนของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2542 ทรงกฤษณ์ ประภักดี งานโครงการ -

 

 

7. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับสมดุลน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย 2004 Jutarat Traipo วิทยานิพนธ์ F7-1
2 โครงการการศึกษาการใช้ที่ดินพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ 2545 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ และคณะ งานวิจัย -

 

8. ด้านการท่องเที่ยว

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การประเมินมูลค่าประโยชน์ของแหล่งนันทนาการท้องถิ่นด้วยวิธีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 2535 สยาม อรุณศรีมรกต การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง -
2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดแบบยั่งยืน 2546 กาญจนา ไชยชมภู และคณะ งานวิจัย F8-2
3 โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว (จังหวัดนครสวรรค์) 2554 ททท. งานโครงการ -
4 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2556 อุทัยวรรณ ภู่เทศ วารสาร F8-4
5 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด - มหาวิทยาลัยศิลปากร งานโครงการ -
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวจากชุมชนในระดับท้องถิ่น : บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2554 ดไนยา ตั้งอุทัยสุข งานวิจัย -
7 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด 2541 วรรณวดี รัตนโชติ ภาคนิพนธ์ -
8 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวศึกษาเฉพาะกรณีบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2551 อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร วิทยานิพนธ์ F8-8
9 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน 2552 มานิตย์ สิงห์ทองชัย และคณะ งานวิจัย F8-9
10 การประเมินเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2559 นพมาศ แซ่ตั้ง บทสรุปผู้บริหาร -
11 กิจกรรมทางเลือกสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการล่องเรือทัศนศึกษาในพื้นที่ชุ่มน้ำ 2559 นพมาศ แซ่ตั้ง บทความ F8-11

 

9. ด้านทรัพยากรดิน

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของตะกอนดินในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2550 ปัญจรา นาคกลั่น งานวิจัย -

 

 

10. ด้านการศึกษา

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 โครงการ การสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ : ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด 2548 อุรา บุบผาชาติ งานวิจัย F10-1

 

11. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาเกลือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ - จิรัชญา อังคณารักษ์ และคณะ งานวิจัย -
2 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงของบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ 2543 พนารัตน์ ชิโนเรศโยธิน วิทยานิพนธ์ F11-2
3 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบึงบอระเพ็ด 2548 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ หนังสือ -
4 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัย -
5 เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2546 พิพิธ วิพิธกาญจน์ วิทยานิพนธ์ F11-5
6 การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2543  พนิดา วิมานรัตน์ วิทยานิพนธ์ -
7 การพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 2545 อรุโณทัย คอวณิช วิทยานิพนธ์ -
8 ความรู้เจตคติและการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2540 อุทุมพร ไพลิน วิทยานิพนธ์ -
9 บทบาทของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2543 จามรี มณีรัตน์ วิทยานิพนธ์ -
10 พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่นกรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด : จังหวัดนครสวรรค์ 2544 ทรงพล แสงประกาย วิทยานิพนธ์ -
11 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2539 ดวงจันทร์ สุทธาโรจน์ วิทยานิพนธ์ F11-11
12 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด 2545 เสรี ซาเหลา และคณะ งานวิจัย F11-12
13 ทัศนคติของประชาชนทีอาศัยอยู่รอบบึงบอระเพ็ดต่อการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพืนทีชุ่มน้าทีมีความสำคัญระหว่างประเทศ 2533 ทัศวลี ผึ้งสีใส ภาคนิพนธ์ -
14 การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2529 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ วิทยานิพนธ์ -
15 MORAL PHILOSOPHY IN TRADITIONAL CUSTOM OF CHINESE PAKNAMPHO NAKHOASAWAN 2012 Sirijitti Panngoen งานวิจัย F11-15
           

 

12. ด้านชีวภาพ (พืชพรรณ)

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 คุณสมบัติของน้ำที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงบริเวณที่บัวในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2517 2517 ปราโมทย์ สุวรรณศาสตร์ รายงาน -
2 การศึกษาถึงชีวประวัติของแมลงใน Order Lepidoptera ที่กัดกินวัชพืชน้ำในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2518 2519 ปราโมทย์ สุวรรณศาสตร์ รายงาน -
3 การสำรวจชนิดของโปรโตรซัวในบึงบอระเพ็ด 2542 พรรณี ใจสะอาด งานวิจัย -
4 ความหลากหลายของโปรโตซัวเพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำในบึงบอระเพ็ด 2544 พรรณี ใจสะอาด งานวิจัย -
5 การทดลองทำปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชน้ำในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2518 2518 พิมพร บุญญกาศ และคณะ รายงาน -
6 ชนิดของแมลงที่กัดกินวัชพืชน้ำในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2518 2518 วิชัย ก้องรัตนโกศล และคณะ รายงาน -
7 พันธุ์ไม้น้ำและแผนที่พันธุ์ไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2515 2515 สุชิน ทองมี รายงาน -
8 พันธุ์ไม้น้ำและแผนที่พันธุ์ไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2516 2516 สุชิน ทองมี รายงาน -
9 การแพร่กระจายของพันธุ์ไม้น้ำและสัตว์ที่อาศัยกับพันธุ์ไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด 2527 อมรรัตน์ เสริมวัฒนกุล วิทยานิพนธ์ F12-9
10 Newly cover grass as habit for fish in Bung Boraped 1976 Suraswadi , P งานวิจัย -
11 The invertebrate fauna of the floating vegetation of Bung Borapet, a reservoir in central Thailand 1977 Junk, W งานวิจัย -
12 ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชน้ำเพื่อการสร้างรังของนกในบึงบอระเพ็ด 2538 สุนันทา สภานุชาต วิทยานิพนธ์ -
13 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด 2545 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานวิจัย F12-13
14 การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2550 กาญนิภา เพ็งบุญ งานวิจัย F12-14
15 การใช้ประโยชน์บัวจากบึงบอระเพ็ด 2550 อุรา บุบผาชาติ และคณะ งานวิจัย -
16 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพันธุ์พืชที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในบึงบอระเพ็ด 2554 ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ งานวิจัย F12-16
17 ความหลากหลายของสาหร่ายและการประเมินคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ ตกตะกอนในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2555 ไพริน สุดทัง วิทยานิพนธ์ F12-17
18 ตำรับอาหารจากบัว 2550 อุรา บุบผาชาติ และคณะ หนังสือ -
19 ความหลากหลายของสาหร่ายแนวดิ่งในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2553 ไพริน สุดทัง และคณะ งานวิจัย F12-19
20 ความหลากชนิดและความชุมชุมของโรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2549 จิตรา ตีระเมธี วารสาร -
21 พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด 2545 องค์การสวนพฤกศาสตร์ หนังสือ F12-21
22 การศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์ของดีปลีน้ำ Potamogeton sp. ที่สถานีประมงบึงบอระเพ็ด 2526 จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์ วิทยานิพนธ์ F12-22
23 พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด 2545 สุญาณี เวสสบุตร หนังสือ -
24 ความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพของพันธุ์ไม้น้ำในบึงบอระเพ็ดภายหลังการจัดการเชิงประมง พ.ศ. 2535 2537 ธันยกร จินต์ประเสริฐ วิทยานิพนธ์ -
25 อัตราการย่อยสลายของกกสามเหลี่ยม Scirpus qrossus บัวสาย Nymphaea lotus และดีปลีน้ำ Potamogeton malaianus ในบึงบอระเพ็ด 2537 ประโพธ จูประชากรณ์ วิทยานิพนธ์ -
26 การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในบึงบระเพ็ดก่อนการบูรณะในปี 2535 2537 สุมาลี ดุลยอนุกิจ เอกสารวิชาการ -
27 The freshwater zooplankton of Thailand (Rotifera and Crustacea) - Jiamjit Boonsom วารสาร F12-27
28 Growth Period of Aquatic Plants for Birds Nesting at Bung Borapet, Nakhon Sawan 2000 Suchada Sripen งานวิจัย F12-28
29 การศึกษาแนวทางการควบคุมวัชพืชน้ำในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2546 วรรธนนันท์ ใจสะอาด วิทยานิพนธ์ F12-29
30 ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2553 ไพริน สุดทัง และคณะ งานวิจัย F12-30

 

13. ด้านชีวภาพ (แพลงก์ตอน)

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การศึกษาชนิด ปริมาณของแพลงค์ตอนและคุณสมบัติของน้ำในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2526 วราภรณ์ พรหมพจน์ วิทยานิพนธ์ F13-1
2 การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ในบึงบอระเพ็ดก่อนการบูรณะในปี 2535 2535 สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง งานโครงการ -
3 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในเขตรักษาพืชพันธุ์ของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2544 จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน งานวิจัย F13-3
4 ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2553 ทินพันธุ์ เนตรแพ งานวิจัย -
5 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนจากบึงบอระเพ็ด 2542 สุมิตรา หมู่พยัคฆ์ งานวิจัย F13-5
6 การแพร่กระจายของเเพลงตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2544 สุมิตรา หมู่พยัคฆ์ งานวิจัย F13-6
7 ผลของอุทกภัยต่อคุณลักษณะตะกอนดินบางประการและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในบึงบอระเพ็ด 2554 ทินพันธุ์ เนตรแพ วารสาร F13-7

 

14. ด้านชีวภาพ (สัตว์บก)

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 วัตถุมีพิษตกค้างในนกบางชนิด ณ บึงบอระเพ็ด 2527 เอนก อ่วมแจง วิทยานิพนธ์ F14-1
2 ความคิดเห็นของราษฎรบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรนก 2535 สุรินทร์ ทองคำ วิทยานิพนธ์ F14-2
3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลระบบนิเวศน์ต่อการสร้างรังวางไข่ ของนกบางชนิด ในบึงบอระเพ็ด 2537 น้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง วิทยานิพนธ์ F14-3
4 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ต่อนิเวศวิทยาของนกในบึงบอระเพ็ด 2537 วิเชียร คงทอง วิทยานิพนธ์ F14-4
5 นกชนิดใหม่ (new record) และรายงานการพบนกพงปากยาวในบึงบอระเพ็ด 2552 ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ งานวิจัย F14-5
6 การสำรวจชนิดพันธุ์สัตว์ในบึงบอระเพ็ด 2548 กรมอุทยานฯ งานวิจัย -
7 การประเมินชนิดและการกระจายของนกน้ำ เพื่อกิจกรรมดูนกบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 2548 สุเจตน์ เชื้อบุญมี วิทยานิพนธ์ F14-7
8 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพันธุ์พืชที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในบึงบอระเพ็ด 2554 ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ งานวิจัย -
9 นกน้ำในบึงบอระเพ็ด : คู่มือเส้นทางเดินเรือศึกษาธรรมชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 2548 สุเจตน์ เชื้อบุญมี หนังสือ F14-9
10 นกในบึงบอระเพ็ด 2541 โอภาส ขอบเขตต์ หนังสือ -
11 บึงบอระเพ็ด...ตำนานที่ยังมีลมหายใจ 2540 เสาวนีย์ มีวุฒิ วารสาร -
12 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนกกับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2539 พงษ์ชัย แดงสี วิทยานิพนธ์ F14-12
13 ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชน้ำเพื่อการสร้างรังของนกในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2538 สุนันทา สภานุชาต วิทยานิพนธ์ F14-13
14 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2530 โอภาส ขอบเขตต์ รายงานผลการวิจัย -
15 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2524 โอภาส ขอบเขตต์ รายงานผลการวิจัย -
16 ความหลากชนิดของนกในบึงบอระเพ็ด 2524 โอภาส ขอบเขตต์ รายงานผลการวิจัย -
17 ชีวิตนก [videorecording] 2544 โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล สารคดี -
18 ผลงานวิชาการของโอภาส ขอบเขตต์ 2544 โอภาส ขอบเขตต์ หนังสือ -
19 การใช้ประโยชน์นาข้าวของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2555  ธารทิพย์ ไชยเตกุล และคณะ ปริญญานิพนธ์ -
20 ผลกระทบจากเสียงเรือต่อนกบริเวณพื้นที่รวมกลุ่มสร้างรังวางไข่ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2556 สุนิสา จันสารี และคณะ ปริญญานิพนธ์ -
21 แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรนกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในบึงบอระเพ็ด 2540 ดวงใจ จันทร์เทียน ภาคนิพนธ์ -
22 แกะรอยนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร : นกพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย 2547 รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน หนังสือ F14-22
23 ดวงใจแห่งไพรพฤกษ์ 2545 ดวงดาว สุวรรณรังษี หนังสือ -
24 แหล่งดูนกทั่วไทย 2545 รุ่งโรจน์ จุกมงคล หนังสือ -
25 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า 2542 กรมป่าไม้ หนังสือ -
26 ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมดูนกบึงบอระเพ็ด 2543 อำไพฤทธิ์ ตั้งนพวรรณ์ วิทยานิพนธ์ F14-26

 

15. ด้านชีวภาพ (สัตว์น้ำ)

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1 การศึกษาขนาดและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในระยะที่มีการระบายน้ำและเปิดจับปลาโดยเสรี โดยการติดเครื่องหมาย 2515 ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะ รายงาน -
2          
3 แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2534 ยุพิน วิวัฒนชัยเศรษฐ์ วิทยานิพนธ์ F15-3
4 การสำรวจชลชีววิทยาบางประการ และทรัพยากรประมงในบึงบอระเพ็ดหลังการบูรณะปรับปรุง 2538 สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง และคณะ งานวิจัย -
5 การเปลี่ยนแปลงประชากรโดยการแทนที่ของสังคมสัตว์หน้าดินในบึงบอระเพ็ด 2539 สุวลี สุวีระ วิทยานิพนธ์ F15-5
6 Growth Period of Aquatic Plants for Birds Nesting at Bung Borapet, Nakhon Sawan 2000 Sripen et al. งานวิจัย -
7 FISH MIGRATIONS AND SPAWNING HABITS IN THE MEKONG MAINSTREAM: A SURVEY USING LOCAL KNOWLEDGE 2000 Sokheng et al. งานวิจัย F15-7
8 ความหลากหลายของโปรโตซัวบริเวณแหล่งชุมชนในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2543 พรรณี ใจสะอาด งานวิจัย -
9 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการทำประมงในบึงบอระเพ็ด 2543 สุริยา ใสกระจ่าง วิทยานิพนธ์ F15-9
10 การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2544  สุมิตรา หมู่พยัคฆ์ งานวิจัย -
11 การเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งก้ามกรามในบึงบอระเพ็ด 2544 จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน งานวิจัย -
12 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในเขตรักษาพืชพันธุ์ของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2544 จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน งานวิจัย F15-12
13 ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในบึงบอระเพ็ด 2546 สันทนา ดวงสวัสดิ์ งานวิจัย -
14 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนในบึงบอระเพ็ด เขตที่ 1 บริเวณเขตหวงห้ามจับสัตว์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์ 2548 บังอร สิงห์ทอง งานวิจัย -
15 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดนครสวรรค์ 2549 กันยา กาวิน และคณะ งานวิจัย -
16 ชีววิทยาบางประการและผลจับปลาสลาดด้วยลอบยืนในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2549 จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน งานวิจัย F15-16
17 A NEW RECORD OF CLINOSTOMUM PHILIPPINENSIS (Valasquez,1959) IN TRICHOGASTER MICROLEPIS (Günther, 1861) FROM BUNG BORAPET, NAKHON SAWAN, THAILAND 2006 Yooyen et al. งานวิจัย F15-17
18 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรแพลงก์ตอนในบ่ออนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 2551 จันจิรา มีสอน งานวิจัย -
19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในบ่ออนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 2551 จิรนันท์ อุดมสารี งานวิจัย -
20 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในบึงบอระเพ็ดระหว่างช่วงน้ำขึ้นและช่วงน้ำลด 2551 ณัจยา แก้วอินทร์ งานวิจัย -
21 NEOCHETINA SPECIES AND ARTHROPOD COMMUNITIES IN WATER-HYACINTH RAFTS IN SOUTH CAROLINA 2007 Benjamin A. Powell วิทยานิพนธ์ F15-21
22 Rapid identification of lymnaeid snails and their infection with Fasciola gigantica in Thailand 2010 Kaset et al. งานวิจัย -
23 Inconsistent benefits of a fresh water protected area for artisanal fisheries and biodiversity in a South-east Asia wetland. 2011 C.Srinoparatwatana and G.Hyndes งานวิจัย -
24 รายงานประจำปี 2549 (หน้า51-62) 2549 กรมประมง รายงาน -
25 รายงานประจำปี 2535 (หน้า93-98) 2535 กรมประมง รายงาน -
26 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเคมีบริเวณที่พบหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2548 กำจร กิจมั่นเจริญกุล ปัญหาพิเศษ -
27 รายงานประจำปี 2513 (หน้า19-25) 2513 เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ รายงาน -
28 การสำรวจชนิดและปริมาณปลาในบึงบอระเพ็ด 2514 เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ รายงาน -
29 การศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจายของปลา (หน้า62-77) 2515 เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ รายงาน -
30 การสำรวจปริมาณปลาที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด (หน้า81-85) 2515 เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ รายงาน -
31 การสำรวจชีวะและการประมงในบึงบอระเพ็ด (หน้า36-51) 2513 เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ รายงาน -
32         -
33 การศึกษานิสัยการกินอาหารของปลาชนิดที่สำคัญในบึงบอระเพ็ด โดยพิจารณาจากส่วนประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะและตอนต้นของลำไส้ รายงานประจำปี 2512 2512 คำรณ โพธิทักษ์ รายงาน -
34 การศึกษานิสัยการกินอาหารของปลาชนิดที่สำคัญในบึงบอระเพ็ด โดยพิจารณาจากส่วนประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะและตอนต้นของลำไส้ รายงานประจำปี 2513 2513 คำรณ โพธิทักษ์ รายงาน -
35 การศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2525 2525 จิตต์ เพชรเจริญ และเดโช อินชนะ รายงาน -
36 นิเวศวิทยาของสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่รากผักตบชวาในบึงบอระเพ็ด 2515 ฉันทนา สังขกุล วิทยานิพนธ์ -
37 การสำรวจชีวประมงในบึงบอระเพ็ดระยะหลังการลดระดับน้ำเพื่อการปรับปรุง 2535 ชนินทร ศรีทองสุข และคณะ รายงาน -
38 การสำรวจชีวประมงในบึงบอระเพ็ดระหว่างการเก็บกักน้ำ 2535 ชนินทร ศรีทองสุข และคณะ รายงาน -
39 สภาวะการทำประมงด้วยลอบในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2547 นฤมล หัตถกรรมและสุรเชษฐ พวงสมบัติ ปัญหาพิเศษ -
40 การศึกษาประชากรปลาในบึงบอระเพ็ดระหว่างการพัฒนาปี 2535 2537 บุญยรัตน์ จันทร์สว่าง และคณะ เอกสารวิชาการ -
41 การศึกษาพันธุ์ไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด 2528 บุญยืน โชคคีรี และยงยุทธ ทักษิณ รายงาน -
42 การสำรวจชนิดและปริมาณปลาที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2527 2527 บุญยืน โชคคีรี และคณะ รายงาน -
43 สภาวะการทำประมงของชาวประมงในหมู่บ้านคลองขุด บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2547 ประสิทธิ์ ศรีรัตนเมธี ปัญหาพิเศษ -
44 การศึกษาระยะที่สมบูรณ์ของเพศ ความดกของไข่ และระยะเวลาการวางไข่ของปลาช่อนในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2516 2516 ปราโมทย์ สุวรรณศาสตร์ รายงาน -
45 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักกับน้ำหนักรังไข่ และถุงน้ำเชื้อของปลาสวายในจังหวัดนครสวรรค์ รายงานประจำปี 2517 2517 ปราโมทย์ สุวรรณศาสตร์ รายงาน -
46 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับจำนวนไข่ของปลาเสือตอที่จับได้จากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2518 2518 ปราโมทย์ สุวรรณศาสตร์ รายงาน -
47 รายงานการสำรวจประชากรปลาที่บึงบอระเพ็ด 2510 ปรีชา เธียรเจริญ รายงาน -
48 ประชากรของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2548 พลวัฒน์ คุณะดิลก ปัญหาพิเศษ -
49 การสำรวจปริมาณปลาที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2520 2520 ไพศาล ต้นโพธิ์ และวิเชียร เปล่งฉวี รายงาน -
50 การสำรวจปริมาณปลาที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2521 2521 ไพศาล ต้นโพธิ์ และวิเชียร เปล่งฉวี รายงาน -
51 การสำรวจปริมาณปลาที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2519 2519 ไพศาล ต้นโพธิ์ และคณะ รายงาน -
52 ชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดที่พบในบึงบอระเพ็ดก่อนระบายน้ำเพื่อบูรณะในปี 2535 2535 รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์ และคณะ รายงาน -
53 การสำรวจประชากรปลาและสภาพการประมงหลังการระบายน้ำของบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2516 2516 วิเชียร เปล่งฉวี รายงาน -
54 ชีวประวัติปลาแดง รายงานประจำปี 2518 2518 วิเชียร เปล่งฉวี รายงาน -
55 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายขนาดต่างๆกันในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2518 2518 วิเชียร เปล่งฉวี รายงาน -
56 การสำรวจปริมาณปลาที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2517 2517 วิเชียร เปล่งฉวี และคณะ รายงาน -
57 การสำรวจปริมาณปลาที่จับขึ้นจากบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2518 2518 วิเชียร เปล่งฉวี และคณะ รายงาน -
58 ชีวประวัติปลาแดง รายงานประจำปี 2519 2519 วิเชียร เปล่งฉวี และคณะ รายงาน -
59 สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่างๆ ประจำปี 2544 2546 กรมประมง รายงาน -
60 สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่างๆ ประจำปี 2545 2547 กรมประมง รายงาน -
61 สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่างๆ ประจำปี 2546 2548 กรมประมง รายงาน -
62 สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่างๆ ประจำปี 2547 2549 กรมประมง รายงาน -
63 ปริมาณปลาในบึงบอระเพ็ด รายงานประจำปี 2512 2512 สุจิต ภิญโญยิ่ง รายงาน -
64 ข้อสังเกตเบื้องต้นในการผสมเทียมปลานวลจันทร์น้ำจืด รายงานประจำปี 2512 2512 สุจิต ภิญโญยิ่ง รายงาน -
65 การศึกษาชีวะประวัติของปลาเสือตอ รายงานประจำปี 2513 2513 สุจิต ภิญโญยิ่ง รายงาน -
66 ปริมาณปลาน้ำจืดจากบึงบอระเพ็ดที่ขึ้นสู่จังหวัดนครสวรรค์ 2513 สุจิต ภิญโญยิ่ง รายงาน -
67 การสำรวจชนิดและปริมาณปลาในบึงบอระเพ็ด 2529 สุจิตรา เผือกจีน ปัญหาพิเศษ -
68 การศึกษาประวัติของปลาเสือตอ รายงานประจำปี 2514 2514 สุชิน ทองมี รายงาน -
69 การศึกษาประวัติของปลาเสือตอ รายงานประจำปี 2515 2515 สุชิน ทองมี รายงาน -
70 ชีววิทยาบางประการของปลาหมอช้างเหยียบในบึงบอระเพ็ด 2547 สุภารวี กองสุข และคณะ ปัญหาพิเศษ -
71 การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงตอนสัตว์ในบึงบอระเพ็ดก่อนการบูรณะในปี 2535 2537 สุมาลี ดุลยอนุกิจ และคณะ เอกสารวิชาการ -
72 ศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารและสัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักของปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในบึงบอระเพ็ด 2537 สุวีณา บานเย็น และคณะ เอกสารวิชาการ -
73 การศึกษาผลผลิตทางการประมงในบึงบอระเพ็ด 2536 สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง รายงาน -
74 การสำรวจประชากรปลาในบึงบอระเพ็ด 2537 สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง รายงาน -
75 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่อาศัยในกร่ำและนอกกร่ำในบึงบอระเพ็ด 2538 สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง รายงาน -
76 การสำรวจชลชีววิทยาบางประการ และทรัพยากรประมงในบึงบอระเพ็ดหลังการบูรณะปรับปรุง 2538 สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง รายงาน -
77 ประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในบึงบอระเพ็ด 2541 สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง รายงาน -
78 การเลี้ยงปลาเทโพในกระชังที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกันในบึงบอระเพ็ด 2547 นิพนธ์ จันทร์ประทัด เอกสารวิชาการ -
79 พรรณปลาในบึงบอระเพ็ด (ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) ฉบับปรับปรุงใหม่ 2546 คีรี กออนันตกุล หนังสือ -
80 พรรณปลาในบึงบอระเพ็ด (ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) 2543 คีรี กออนันตกุล หนังสือ -
81 Diversity and abundance of fish in protected and exploited zones at Bung Boraped wetland 2548 Kumthorn Thirakhurpt วารสาร -
82 นิทรรศการทางการประมง ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2536 2536 สโมสรนิสิตคณะประมง รายงาน -
83 การสะสมทางชีวภาพและการทำลายดีเอ็นเอที่ถูกเหนี่ยวนำโดย ทองแดง และตะกั่วใน หอยทราย (Corbicula sp.) จากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2009 Tinnapan Netpae วิทยานิพนธ์ -
84 การศึกษาประชากรปลาในบึงบอระเพ็ด ระหว่างการพัฒนาปี 2535 2537 บุญยรัตน์ จันทร์สว่าง งานวิจัย -
85 พยาธิในปลาบางชนิดที่จับได้จากบึงบอระเพ็ด 2541 ผ่องพรรณ ประสารกก งานโครงการ -
86 ประมงพื้นปลาเสือตอ-จระเข้น้ำจืดบึงบอระเพ็ด 2543 - จุลสาร -
87 ศูนย์ศึกษาและวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 2536 วิสุทธิ์ คูวัชระเจริญ งานโครงการ -
88 ศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารและสัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความยาว และน้ำหนักของปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2537 สุวีณา บานเย็น เอกสารวิชาการ -
89 RELATIONSIDP OF THE THAI FISH CULTURE PROGRAM TO PRODUCTION OF FISH IN THE LOWER MEKONG AREA - H. S. Swingle งานวิจัย F15-89
90 A Synthesis of Simple Empirical Models to Predict Fish Yields in Tropical Lakes and Reservoirs 1995 MRAG Ltd งานโครงการ F15-90
91 Inland fisheries resource enhancement and conservation in Asia 2010 FAO งานวิจัย F15-91
92 NOTES ON SIAMESE FISHES - Hugh M. Smith งานวิจัย F15-92
93 REPORT OF THE SECOND MEETING OF NATIONAL COORDINATORS FOR THE FORMULATION OF A TRANSBOUNDARY DIAGNOSTIC ANALYSIS AND PRELIMINARY 1998 UNEP รายงาน F15-93
94 Hydrobiological and Fisheries Survey in Boraped Swamp after Rehabilitation. 1995 Department of Fisheries งานวิจัย -
95 Relations between biomass and species diversity of aquatic plants in Bungboraped after 1992 Fishery Management 1996 Patanaponpaiboon, P., T. Jinprasert and C. Boonsom งานวิจัย -
96 พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด 2544 ทนงศักดิ์ มั่นคง วิทยานิพนธ์ F15-96
97 การศึกษาเชิงสำรวจชนิดและวงชีวิตของจิงโจ้น้ำวงศ์เกอร์ริดีในบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ และบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร 2537 อรัญญา ฉกามาพจร วิทยานิพนธ์ F15-97

 

** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอรมบึงบอระเพ็ด โทร 083-0652302 ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง ประเภท รหัส
1         -
2         -
3         -
4         -
5         -
6         -
7         -