ห้องสมุด

 

 

                 ห้องสมุดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม ฐานทรัพยากร และด้านอื่นๆ ที่ได้จากการอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาคีภายนอกต่างๆ มารวบรวมเป็นหมวดหมู่อย่างง่าย ซึ่งจะให้บริการยืมคืนสำหรับบุคลากรที่สนใจทั้งภายในและภายนอก จากหนังสือที่มีอยู่ทั้งหมดมี ดังนี้

 

1. ด้านการเกษตร

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ รหัสหนังสือ
1 ความฝันของครูรุ่ง คนเลี้ยงแพะ 2550 ดร.รุ่ง  แก้วแดง มูลนิธิ สุข-แก้ว  แก้วดง A01
2 แพะพารวย 2552 วัชรา  ปาละ นีออนบุ๊คมีเดีย A02
3 การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์ มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14  2554 มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - A03
4 พฤกษศิลป์ 2553 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริษัท ซีเวิลด์ กราฟฟิต จำกัด A04
5 พรรณไม้เกียรติประวัติของไทย 2550 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริษัท ประชาชน จำกัด A05

 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ รหัสหนังสือ
1 แม่น้ำยม ป่าสักทอง วิถีชีวิตของคนสะเอียบ 2549 สายัณน์  ข้ามหนึ่ง วนิดา  เพรส B01
2 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ บึงบอระเพ็ด 2550 อุรา  บุบผาชาติ และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ B02
3 จากป่าต้นน้ำ อ่าวหน้าบ้าน ถึงท้องทะเล ฤาคลื่นลมจะเปลี่ยนทิศ 2553 แม้นวาด  กุญชร ณ อยุธยา ทางช้างเผือก B03
4 คู่มือวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ เล่มที่ 1 2546 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - B04
5 คู่มือวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ เล่มที่ 2 2546 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - B05
6 A guide to the Birds of Thailand - Boonsong Lekagul Philip D. Round Saha Karn Bhaet Co.,Ltd. B06
7 อุทกวิทยาขั้นสูง 2556 รศ.ดร. นุชนารถ  ศรีวงศิตานนท์ บริษัท วีรวรรณ พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง  จำกัด B07
8 เอกสารประกอบการประชุม การปฐมนิเทศโครงการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2554 กรมชลประทาน บริษัท  ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด B08
9 เอกสารประกอบการประชุม การปฐมนิเทศโครงการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2555 กรมชลประทาน บริษัท  ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด B09
10 ก่อนถ่ายทำจริง อภิมหาโครงการผันน้ำ กก อิง น่าน 2546 มนตรี จันทวงษ์ และคณะ นพบุรีการพิมพ์ B10
11 ป่าชุมชน รอบผืนป่าตะวันตก 2552 ตะวันฉาย หงษ์วิไล และคณะ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร B 011/1-3
12 ป่าชุมชน รอบผืนป่าตะวันตก 2552 ตะวันฉาย หงษ์วิไล และคณะ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร B 011/2-3
13 ป่าชุมชน รอบผืนป่าตะวันตก 2552 ตะวันฉาย หงษ์วิไล และคณะ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร B 011/3-3
14 พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่ สังคมภูมิปัญญา 2545 รศ.อนุชาติ พวงสำลี และคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ B12
15 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประจำปี 2552 - กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ - B13
16 ๑๑๑ ปี กรมป่าไม้ ก้าวไกลอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ B14
17 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประจำปี 2553 - กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ - B15
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบมีส่วนร่วม "แม่น้ำปิง" ประจำปีงบประมาณ 2553 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 - B16
19 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท บิกไลน์ จำกัด B17
20 การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ครั้งที่ 4 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - B18
21 คู่มือเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสำนักงานราชการเขียว กรณีอาคารเดิม 2552 กรมควบคุมมลพิษ บริษัท  คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด B19
22 คู่มือเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสำนักงานราชการเขียวกรณีที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ 2552 กรมควบคุมมลพิษ บริษัท  คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด B20
23 รายงานการศึกษากลุ่มการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประสานงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน  เล่ม 2 -

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัยากรฯ

- B21
24 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 2553 กรมควบคุมมลพิษ บริษัท  รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด B22
25 รายงานการศึกษาทางวิชาการส่วนบุคคล สำหรับนักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เล่ม 1 - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัยากรฯ - B23

 

 

3. ด้านนโยบายและแผน

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ รหัสหนังสือ
1 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชนอุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน - กระทรวงมหาดไทย บริษัท อีเกิ้ล ไรท์ จำกัด C 01/1-3
2 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชนอุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน - กระทรวงมหาดไทย บริษัท อีเกิ้ล ไรท์ จำกัด C 01/2-3
3 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชนอุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน - กระทรวงมหาดไทย บริษัท อีเกิ้ล ไรท์ จำกัด C 01/3-3
4 แผนปฎิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555 - สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ - C02
5 แผนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ 2553 สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ C03
6 แผนอนุรักษ์  ฟื้นฟูและบริหารจัดการบึงเสนาท จังหวัดนครสวรรค์ 2553 กรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - C04
7 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2551 2551 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - C05
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ - กองแผนและงบประมาณ - C06
9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552 - 2556) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ - กองแผนและงบประมาณ - C07
10 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ - กองแผนและงบประมาณ - C08
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ - กองแผนและงบประมาณ - C09

 

4. ด้านวิทยาศาสตร์

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ รหัสหนังสือ
1 Stefan Berger, Dieter Sicker - Classics in Spectroscepy - D01
2 Bioresources Technology Unit - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - D02
3 Science and Technology for Emergency Prepredness 2554 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - D03

 

5. ด้านวัฒธรรม

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ รหัสหนังสือ
1 ฟื้นจากความตาย 2553 ท่านพระครูปลัดอนันต์  พัทธญาโณ บริษัท สปีด เพรส จำกัด E01
2 ชวนม่วนชื่น 2550 พระอาจารย์พรหม บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด E02
3 อยู่กับภัยใกล้ตัว 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และคณะ โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ E03

 

6. ด้านอื่นๆ

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ รหัสหนังสือ
1 ศัพท์สิทธิมนุษยชน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ศรีรัตน์ ช.การพิมพ์ F01
2 การประเมินผลกระทบทางสังคมอย่างเร่งรัด (SIA) : เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการ 2553 รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ โรงพิมพ์พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลาย F02
3 การประเมินผลกระทบทางสังคม SIA ฉบับปรับปรุงใหม่ 2553 รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ โรงพิมพ์พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลาย F03
4 รายงานการวิจัย แผนที่คนดี 2549 รศ.ประภาภัทร  นิยม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ F04
5 แนวพระราชดำริด้านการศึกษา 9 รัชกาล 2544 ดร.ชัชพล  ไชยพร และคณะ บริษัท  เอส.ซี.พรินท์แอนด์แพค  จำกัด F05
6 คู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น - สนง.คณะกรรมการกิจการ บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป  จำกัด F06
7 ระบบรายงานเพื่อผู้บริหาร (EIA) ประจำปี 2553 - กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะ - F07
8 โครงการวิจัยเพื่อรวบรวมผลการดำเนินโครงการ ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการปฏิบัติการที่ดี 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร โรงพิมพ์เสนาการพิมพ์ F08
9 สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม 2553 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด F09
10 หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท  เล่ม 5 2553 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม บริษัท  แปลน พริ้นท์ติ้ง  จำกัด F10

 

7. วารสาร

 

ลำดับ ชื่อ ปี ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ รหัสหนังสือ
1 เคหะการเกษตร 2555 - เกษตรคุณภาพกับเคหการเกษตร H01
2 วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี - ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน H02
3 วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลศรี  ชำนาญกิจ - H03
4 เรื่องเล่าจากพื้นที่ บนเส้นทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 2552 - สนง.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ H04
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิธีการพัฒนาเมือง และการจัดรูปที่ดิน - - สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร H05
6 Journal Of Health Research - Published by the College of Public Hciences, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand - H06
7 กีฎและสัตววิทยา 2551 นายไพศาล  รัตนเสถียร สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย H07
8 กีฎและสัตววิทยา 2552 นายไพศาล  รัตนเสถียร สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย H08
9 กีฎและสัตววิทยา 2552 นายไพศาล  รัตนเสถียร สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย H09
10 กีฎและสัตววิทยา 2554 นายไพศาล  รัตนเสถียร สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย H10
11 วารสารการประมง 2548 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H11
12 วารสารการประมง 2548 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H12
13 วารสารการประมง 2549 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H13
14 วารสารการประมง 2549 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H14
15 วารสารการประมง 2549 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H15
16 วารสารการประมง 2546 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H16
17 วารสารการประมง 2551 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H17
18 วารสารการประมง 2551 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H18
19 วารสารการประมง 2553 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H19
20 วารสารการประมง 2552 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H20
21 วารสารการประมง 2552 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H21
22 วารสารการประมง 2552 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H22
23 วารสารการประมง 2553 นายสุจิตต์  อินทรชิต และคณะ กรมประมง กรมประมง H23

 

 

เวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

 

หนังสือสามารถสืบค้นจากได้ฐานข้อมูลด้านบน

เน้นให้บริการหนังสือหรือเอกสารในรูปดิจิตอลไฟล์ ท่านสามารถสอบได้จากบรรณารักษ์

 

ชั้นวารสาร

 

 

พื้นที่อ่านหนังสือในห้องสมุด

 

 

** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจยืมหนังสือสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอรมบึงบอระเพ็ด โทร 083-0652302 ***