บุคลากร

บุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

 

รศ.ดร.ศันสนีย์  ชูแวว 
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัต  อุณฑพันธุ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

 

 

นายณพล  อนุตตรังกูร 
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

 

นางสาวพินณารักษ์  พันธุมาศ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 

นางสาวพรรณทิพย์  ประจันทร์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวฐิติกานต์ บุตรพึ่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายประทีป  โฮ้ไทย 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ