Startup มหิดล

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560

 

1. หลักการและเหตุผล

          ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น จึงได้เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วนปี 2558 ซึ่งมุ่งเน้นงานที่สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการงานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ ดำเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และมีการสร้างกลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้ สสว. เป็นเจ้าภาพหลักฯ ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs โดยส่วนของสสว. รับผิดชอบ ในเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการใหม่นั้น ได้อนุมัติให้สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start up) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังกำหนดให้ สสว. ดำเนินการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 10,000 ราย ในระยะเวลาปี 2559-2561 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี (Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด (Market Intelligence) และการเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการผลักดันให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอีกด้วย

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ทั้ง 4 ภาคข้างต้น ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยการดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อบ่มเพาะเกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร

2.2 เพื่อบ่มเพาะ SMEs ทั่วไป ประชาชนที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรือต้องการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่

2.3 เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด

2.4 เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

          3.1 SMEs ในภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า 800 ราย

          3.2 SMEs ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 200 ราย

          โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 

SMEs ภาคการเกษตร

SMEs ภาคทั่วไป

กลุ่มเป้าหมายต้องอยู่ในภาคการผลิตเกษตร การค้าด้านธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเกษตรแปรรูป หรือมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้

1. เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร

2. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเกษตรแปรรูป

3. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ

4. ผู้ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

- มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย     ร้อยละ 51 ขึ้นไป

- ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี

- กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่

- เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

          กลุ่มเป้าหมายต้องเป็น SMEs ทั่วไป จากฐานข้อมูลของ สสว. และผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย ภาคการผลิต ภาคการค้า และบริการ ดังนี้

1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ

2. วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

3. นักเรียนอาชีวะ/นักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้ว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่

4. ผู้ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

- มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป

- ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี

- กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่

- เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

 

4. พื้นที่ดำเนินการ

          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียงกับที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์) ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และตาก

 

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิต

ภาคการเกษตร

จำนวน (ราย)

ภาคทั่วไป

จำนวน (ราย)

รวม

(ราย)

1. กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า

800

200

1,000

2. ผู้ผ่านการอบรม มีแผนธุรกิจเตรียมความพร้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า

400

100

500

3. ผู้ผ่านการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการพร้อมเข้าสู่ระบบภาษี ไม่น้อยกว่า

240

60

300

4. จัดกิจกรรมด้านการทดสอบตลาด ไม่น้อยกว่า

120

30

150

ผลลัพธ์

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

รวม

1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่/ขยายธุรกิจ และเข้าสู่ระบบภาษี ไม่น้อยกว่า

240

60

300

 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน

          ระยะเวลา เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2560

 

7. การรับสมัคร

          การสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ 5 ช่องทาง

           7.1 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สภาเกษตรจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) 

           7.2 การสมัครทางออนไลน์ (สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ว)

           7.3 การสมัครทางไปรษณีย์

                 สามารถโหลดใบสมัคร (ตามลิ๊งด้านล่าง) และส่งไปรษณีย์มาที่ "ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000" 

           7.4 การสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

                 ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

           7.5 การสมัครทางอีเมล 

                 1) สามารถโหลดใบสมัคร (ตามลิ๊งด้านล่าง)

                 2) กรอกใบสมัคร และสแกนส่งมาที่อีเมลของโครงการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 083-0652302 และ 063-1105658 

          และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

 

###### การโหลดใบสมัคร ###### (ปิดรับสมัครแล้ว)

​###### สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ ###### (ปิดรับสมัครแล้ว)

 

 

### รายละเอียดโครงการ (pdf) ###

 

 

8. กำหนดการ

 

         1) การอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

               รุ่นที่ 1

              - จ.สุโขทัย          วันที่ 25-26 เมษายน 2560          ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.สุโขทัย

              - จ.อุทัยธานี        วันที่ 27-28 เมษายน 2560           ณ โรงแรมซีทูยู อ.เมือง จ.อุทัยธานี

              - จ.ชัยนาท          วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560           ณ สุวรรณาริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ชัยนาท

              - จ.นครสวรรค์      วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560           ณ โรงแรมแกรนฮิลรีสอร์ทแอนสปาร์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

              - จ.อุตรดิตถ์         วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560       ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

              - จ.เพชรบูรณ์       วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560       ณ โรงแรมโฆษิต อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

              - จ.ตาก               วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560       ณ โรงแรมเวียงตาก อ.เมือง จ.ตาก

              - จ.กำแพงเพชร   วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560       ณ ไม้ใหญ่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

              - จ.พิษณุโลก       วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560       ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

              - จ.พิจิตร             วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560       ณ ซีเคฮอร์ อ.เมือง จ.พิจิตร

                รุ่นที่ 2

              - จ.สุโขทัย          วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560              ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.สุโขทัย

              - จ.อุทัยธานี        วันที่ 4-5 มิถุนายน 2560              ณ ศูนย์โอท็อป อ.เมือง จ.อุทัยธานี

              - จ.นครสวรรค์     วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560              ณ โรงแรมแกรนฮิลรีสอร์ทแอนสปาร์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

              - จ.ตาก               วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560         ณ โรงแรมอิโค่อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก

              - จ.อุตรดิตถ์         วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560         ณ โรงแรมต้นทอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

              - จ.เพชรบูรณ์       วันที่ 14-15 มิถุนายน 2560         ณ โรงแรมโฆษิต อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

              - จ.ชัยนาท          วันที่ 14-15 มิถุนายน 2560          ณ โรงแรมเจ้าพระยาริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ชัยนาท

              - จ.พิจิตร             วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560         ณ วิทยาลัยชุมชนทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

              - จ.กำแพงเพชร   วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560          ณ โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

              - จ.พิษณุโลก       วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560         ณ เนเชอร์รัลปาร์ครีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

 

         2) การประชุมชี้แจงความเข้าใจในกลุ่มพี่เลี้ยง

               ครั้งที่ 1

              - จ.อุตรดิตถ์                    วันที่ 13 มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมต้นทอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

              - จ.อุตรดิตถ์ / จ.เพชรบูรณ์ / จ.สุโขทัย / จ.พิจิตร / จ.กำแพงเพชร      วันที่ 19 มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก

              - จ.นครสวรรค์ / จ.อุทัยธานี / จ.ชัยนาท             วันที่ 21 มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมแกรนฮิลรีสอร์ทแอนสปาร์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

              - จ.ตาก                          วันที่ 28 มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมอิโค่อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก

        

         3) การอบรมทำแผนธุรกิจ

              - จ.สุโขทัย          วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560         ณ โรงแรมเทรเชอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย

              - จ.นครสวรรค์     วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560          ณ โรงแรมแกรนฮิลรีสอร์ทแอนสปาร์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

              - จ.ตาก (ฝั่งแม่สอด)  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560     ณ โรงแรมอิโค่อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก

              - จ.อุทัยธานี        วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2560            ณ ศูนย์โอท็อป อ.เมือง จ.อุทัยธานี

              - จ.เพชรบูรณ์       วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560           ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

​              - จ.ตาก (ฝั่งเมือง)  วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560          ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก    

              - จ.พิษณุโลก       วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560       ณ โรงแรมเดอะปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก

              - จ.อุตรดิตถ์         วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2560       ณ โรงแรมต้นทอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

              - จ.พิจิตร             วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560       ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร

​              - จ.ชัยนาท           วันที่ 24-24 กรกฏาคม 2560       ณ แฟนตาซีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

              - จ.กำแพงเพชร   วันที่ 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2560        ณ โรงแรมชากังราว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มธุรกิจ เพื่อไปใช้ในการวางแผนธุรกิจท่านได้แล้ว ดังลิ๊งนี้

​#### แบบฟอร์มแผนธุรกิจ ####

#### เอกสารประกอบคำบรรยาย  ####