ยุทธศาสตร์

 

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558-2560

 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์บึงเป็นที่ยอมรับเรื่องบึงบอระเพ็ด เครือข่ายสิ่งแวดล้อม และการประกอบการ

 

บทบาทหน้าที่ : จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในเขต 7 จังหวัด โดยมีหัวใจอยู่ที่บึงบอระเพ็ด พัฒนาการประกอบการเพื่อการเรียนการสอน และพัฒนาวิถีการประกอบอาชีพ

 

พันธกิจ : รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เผยแพร่ข้อมูล และเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเป็นตัวกลางและเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการวิจัยในงานการเกษตรและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การประยุกต์จากงานวิจัย และการประกอบการทางด้านเกษตรกรรม

 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

          1) พัฒนางานภายใน

          2) สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

          3) ระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

          4) สร้างพันธมิตรและเครือข่าย

 

การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายใน 3 ปี

 

            1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางานภายใน

                 - พัฒนาระบเอกสาร ทางด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ โดยมีเป้าหมายเกิดงานวิจัย R2R ปีละ 1 เรื่อง

                 - พัฒนาบุคลากร มีการสอนและฝึกอบรมจากงานประจำ (on the job training) และส่งบุคลากรไปพัฒนาทักษะในการดำเนินงานโดยการไปศึกษาดูงาน อบรมทั้งภายใน และภายนอก สร้างระบบหมุนเวียนผลงาน (ถ่ายทอดงาน) จัดประชุมประจำคาบหรือสัปดาห์ รวมถึงการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ และการสังสรรค์ประจำปี

                 - การจัดหารายได้ จากผลิตภัณฑ์การประกอบการ การฝึกอบรม และอาคารสถานที่ เช่น ให้เช่าห้องประชุม

 

            2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

                - จัดทำศูนย์ข้อมูลบึงบอระเพ็ด รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยทั้งหมดที่นักวิจัยทั่วประเทศทำการวิจัยในบึงบอระเพ็ด เพื่อให้ง่ายในการสืบค้นและบริการข้อมูลให้กับผู้สนใจ

               - จัดทำห้องสมุด รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และฐานทรัพยากร ให้บริการสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจ

               - ขอทุนโครงการวิจัยจากภายนอก ปีละอย่างน้อย 1 โครงการ โดยได้ทุนสนับสนุนแล้ว คือ โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่วนโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน 3 ปี คือ โครงการเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ (ปี 59) คือ โครงการเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปี 60) งานสำรวจการใช้ประโยชน์การใช้น้ำบึงบอระเพ็ด (58-60) โครงการในเชิงนโยบายบึงบอระเพ็ด (60)

                - งานฝึกอบรม ทางด้านการประกอบการให้กับเกษตรกรที่สนใจเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น และการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานวิจัยของบุคลากรภายใน และการประยุกต์กับงานอื่นๆของหน่วยงานภายนอก

                - บริการวิชาการภายนอกกับภาคีเครือข่าย โดยบุคลากรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้บริการวิชาการเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในรายวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม

                - การจัดการความรู้ (KM) การดำเนินงานของทุกภารกิจต้องมีการดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาให้งานดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                - การประกอบการ มีการพัฒนาการประกอบการข้าวอินทรีย์ ปุ๋ย ถ่านน้ำส้มควันไม้ และการเลี้ยววัวในคอกสุขภาวะ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์กับบริบทของพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

 

            3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

                - รายงานการดำเนินงานสรุปผลงานประจำปีของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ส่งต่อหน่วยงานในบังคับบัญชา และภาคีเครือข่ายเป็นประจำทุกปี

                - ประชาสัมพันธ์ในระบบออนไลน์ โดยการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซด์ของศุนย์วิจัยฯให้มีความเป็นปัจจุบันที่สุด รวมถึงการจัดทำ facebook ประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุด

                - ตีพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่ภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ

               - จัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม

               - จัดทำวารสาร  E-book และพิมพ์หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

               - ออกสื่อมวลชน เพื่อให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสื่อมวลชน   

 

            4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างพันธมิตรและเครือข่าย

                - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายเป็นประจำทุกปี

                - จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่าย

                - ทำระบบทะเบียนของภาคีเครือข่าย เพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

                - ให้บริการทางวิชาการกับเครือข่าย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับภาคีเครือข่าย

                - ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆภายนอก

 

 

รายงานประจำปี (Annual report)

 

ปีงบประมาณ 2557 Link
ปีงบประมาณ 2558 Link
ปีงบประมาณ 2559