แผนก แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
สูติ-นรีเวชกรรม นพ.เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
อายุรกรรมหัวใจ นพ.ต่อวงศ์ จิโรจนนุกุล 9:00-16:00 - 9:00-16:00 - -
อายุรกรรมโรคไต นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย 9:00-16:00 - - 9:00-16:00 9:00-16:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ธีรภัทร วงศ์ศิริวรรณ 9:00-12:00 9:00-12:00 - คนไข้นัดผ่าตัด -
จักษุแพทย์ พญ.พลอยรุ้ง อร่ามภิญโญกุล สัปดาห์ 2,4 9:00-16:00 9:00-16:00 - - 9:00-12:00
หู คอ จมูก นพ.วีระชัย ศรีมหาโกศล งดตรวจ คนไข้นัดผ่าตัด 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
อายุรกรรม นพ.ฐิติชัย วงศ์ศิริอำนวย 9:00-16:00 9:00-16:00 - 9:00-16:00 -
ศัลยกรรมทั่วไป นพ.เทอดพงศ์ แท่งทอง 9:00-16:00 - คนไข้นัดผ่าตัด 9:00-16:00 9:00-16:00
ตรวจสุขภาพ พญ.ศิริญญา มาลา 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
ตรวจโรคทั่วไป นพ.ธีร์ ทองอร่าม 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
พญ.ธนาภรณ์ เตระทวีดุลย์
พญ.ชุติกาญจน์ ลิมป์ลิปิการ
นพ.พศุตม์ เรืองวาณิชยกุล
ทันตกรรม ทพญ.โชษิตา ธีระรังสิกุล 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
ทพญ.อรรัมภา ยุทธณรงค์
ทพญ.ชุติภา เดชกรรณ์
รังสีวินิจฉัย 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00