** ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป นพ.ธีรภัทร วงศ์ศิริวรรณ (แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ออกตรวจ วันจันทร์ เวลา 08:00-12:00 วันอังคาร เวลา 08:00-12:00 และ พญ.พลอยรุ้ง อร่ามภิญโญกุล (จักษุแพทย์) ออกตรวจ วันจันทร์ เวลา 08:00-16:00 (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน) วันอังคาร เวลา 08:00-16:00 วันศุกร์ เวลา 08:00-12:00 เฉพาะคนไข้นัด วันที่ 7,12 สิงหาคม 2566 วันที่ 4,18 กันยายน 2566 วันที่ 2,16,30 ตุลาคม 2566 วันที่ 6,20 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 4,18 ธันวาคม 2566

แผนก แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
สูติ-นรีเวชกรรม นพ.เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
อายุรกรรมหัวใจ นพ.ต่อวงศ์ จิโรจนนุกุล 9:00-16:00 - 9:00-16:00 - -
อายุรกรรมโรคไต นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย 9:00-16:00 - - 9:00-16:00 9:00-16:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ธีรภัทร วงศ์ศิริวรรณ 9:00-12:00 9:00-12:00 - คนไข้นัดผ่าตัด -
จักษุแพทย์ พญ.พลอยรุ้ง อร่ามภิญโญกุล สัปดาห์ 2,4 9:00-16:00 9:00-16:00 - - 9:00-12:00
หู คอ จมูก นพ.วีระชัย ศรีมหาโกศล งดตรวจ คนไข้นัดผ่าตัด 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
อายุรกรรม นพ.ฐิติชัย วงศ์ศิริอำนวย 9:00-16:00 9:00-16:00 - 9:00-16:00 -
กุมารแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ พญ.อรพรรณ ยุระยาตร์ - 9:00-16:00 9:00-16:00 - 9:00-16:00
ศัลยกรรมทั่วไป นพ.เทอดพงศ์ แท่งทอง 9:00-16:00 - คนไข้นัดผ่าตัด 9:00-16:00 9:00-16:00
ตรวจสุขภาพ พญ.ศิริญญา มาลา 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
ตรวจโรคทั่วไป นพ.ธีร์ ทองอร่าม 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
พญ.ธนาภรณ์ เตระทวีดุลย์
พญ.ชุติกาญจน์ ลิมป์ลิปิการ
นพ.พศุตม์ เรืองวาณิชยกุล
ทันตกรรม ทพญ.โชษิตา ธีระรังสิกุล 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
ทพญ.อรรัมภา ยุทธณรงค์
ทพญ.ชุติภา เดชกรรณ์
รังสีวินิจฉัย 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00