ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ ร่วมบริจาคเงิน !!


เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และตกแต่งศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3

และขยายการบริการคลินิคเฉพาะทางตา หู คอ จมูก และห้องผ่าตัดตา


ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ต.เขาทอง  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์