วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวสิริกร นาคมนี หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และนายธนัตเทพ เตระทวีดูลย์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยหัวหน้างานในส่วนงานต่างๆจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
นางสาวสิริกร นาคมนี หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และนายธนัตเทพ เตระทวีดูลย์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยหัวหน้างานในส่วนงานต่างๆจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในเรื่องแผนปฏิบัติการ ระบบการบริหารโรงพยาบาล งานแพทย์ทางเลือก กายภาพบำบัด การเงิน คลังยาและเวชภัณฑ์ เภสัชกรรม ทรัพยากรบุคคล และส่วนงานอื่น ๆ 

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำบุคลากรจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ฯ เยี่ยมชมการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของโรงพยาบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ฯ ต่อไป
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://na.mahidol.ac.th/medicalcenter/