เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic Life Support And AED used”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic Life Support And AED used”

ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยวิทยากร นายแพทย์ฐิติชัย วงศ์ศิริอำนวย ตำแหน่ง อายุรแพทย์ พร้อมทีมแพทย์-พยาบาล ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

และอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาล

++ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ++

หน้าหลัก

#กายป่วยใจไม่ป่วย

#ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์

#PRMUNA

#10ปีมหิดลนครสวรรค์

#MUNA10thAnniversary