มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ” เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED

มหิดลนครสวรรค์ จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ” เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มีความรู้ในการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาล โดยมีนางสาวสิริกร นาคมณี หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
ในการอบรมครั้งนี้ มีทีมวิทยากรจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายแพทย์ฐิติชัย วงศ์ศิริอำนวย (อายุรแพทย์) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีวิทยากรฝึกสาธิตการปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้นจากทีมแพทย์ พยาบาล ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ฯ และทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหิดลนครสวรรค์ นำโดย ผศ. ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ โดยมีผู้เข้าอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 158 คน ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ อาคารวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์