NAS Academy on Paradigms of Physics

Social Share

NAS Academy on Paradigms of Physics
“สำนักเรียนกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในสำนักเรียนกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์ (17 คน)

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษสามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 5062424444 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 หลังชำระรบกวนแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ janejira.ket@mahidol.ac.th หรือผ่านทางกล่องข้อความเพจ ครั้งที่ 1  | วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 (Fri-Sat-Sun)
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  ต. เขาทอง อ.พยุหะคีรี 

รับสมัคร ครู อาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 20 คน

ค่าลงทะเบียน: 

 • นักเรียน นักศึกษา นิสิต ระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า  1000 บาท 
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู อาจารย์ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  1,500  บาท
 • ผู้สนใจทั่วไป 3,000 บาท
 • สิทธิ์เข้าร่วมฟรีพร้อมอาหารกลางวันและที่พักฟรี สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พระนครศรีอยุธยา, เทพสตรี, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, สุรินทร์, เลย) ม. พะเยา, ม.นเรศวร, รร. นวมินราชูทิศมัชณิม และ รร. เขาทองพิทยาคม (โปรดเลื่อนดูด้านล่าง)


  ค่าลงทะเบียน รวม อาหารกลางวัน 3 วัน อาหารว่าง 6 มื้อ  เอกสารประกอบการสอน (ไม่รวมที่พัก)  
  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Certificate of Participation) จะออกให้เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 75 % (9 ชั่วโมง จาก 12 ชั่วโมง) เท่านั้น 

  (บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสังเกตุการณ์กิจกรรมได้ฟรี)

ครูผู้สอน: ศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย 

 

กำหนดการ

 • 1 พฤษภาคม 2565 (16.30 น) แบบใบสมัครด้วย Google form  https://forms.gle/9arcfvBkCP47edUeA จะเปิดรับสมัครสำหรับผู้สมัครทุกประเภท
 • 1 มิถุนายน 2565 (16.30) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทให้เข้าร่วมกิจกรรม 
 • 15 มิถุนายน 2565 (16.30) วันสุดท้ายที่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษต้องโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 • พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 | 18.00 น.  ผู้สมัครที่รับสิทธิ์พิเศษพบกันที่ NAS 1 office เพื่อทำการลงชื่อและจัดเข้าพักในโรงแรม | 18.30 น รถตู้ออกเดินทางพาผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้สิทธิ์พิเศษไปโรงแรม
 • 1-3 กรกฎาคม 2565 | กิจกรรมการเรียนรู้


  เนื้อหาตามประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาขั้นต้นทางฟิสิกส์ ส่วนที่ 1

1 กค 2565 9.30-9.40 : พิธีเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และถ่ายรูปหมู่
9.40: สุนทรพจน์โดย นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย (รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม)
10.00-11-00: กฎ ทฤษฎี สัจพจน์ ข้อเท็จจริง ข้อมูล สัจพจน์ องค์ความรู้คืออะไร กระบวนทัศน์คืออะไรวิทยาศาสตร์คืออะไร (A)
11.15-12.15 :  ฟิสิกส์คืออะไร  ฟิสิกส์สองโครงสร้าง (A)
13.30-14.30 : โครงสร้างของกลศาสตร์คลาสสิกเบื้องต้น (B)

15.00-16.00 : แผนผังกระสวนเชิงสาเหตุจากพลศาสตร์มายังจลนคณิต
ระบบคืออะไร มวลคืออะไร สสารคืออะไร (B)
16.30-17.30: สอบข้อเขียนเนื้อหาส่วน (A) 
2 กค 2565 10.00-11.00 : ภาพรวมกระบวนทัศน์ต่างๆ
11.15-12.15 :  การสั่นและคลื่น การยกระดับระบบจากการสั่นมาเป็นคลื่น
13.30-14.30 :  ศักย์ สนาม การไหล
15.00-16.00 : พิกัดของอุณหพลศาสตร์
16.30-17.30: สอบข้อเขียนเนื้อหาส่วน (ฺB) 
3 กค 2565  9.00-10.00 : สมการภาวะ 
10.00-11.00 : กฎของอุณหพลศาสตร์และเอนโทรปี 
11.00-12.00 :  ความร้อน อุณหภูมิ พลังงานภายใน ต่างกันอย่างไร
12.00 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

13.30-1ุ5.30 :  สอบด้วยการซักถามและสัมภาษณ์
16.00-17.00 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน มอบหนังสือรับรองและพิธีปิด


ส่วนที่ 1 ของ
ประกาศนียบัตรกระบวนทัศน์ศึกษาในฟิสิกส์ขั้น
ต้น
(ฺPart I of the Certificate of Paradigms Studies in Elementary Physics)

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของ NAS โดยจะออกให้เพื่อรับรองความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิพากษ์พินิจด้วยกระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์ เมื่อสมัครใจเข้าทดสอบด้วยการสัมภาษณ์และถกประเด็นวิพากษ์กับครูผู้สอนด้วยคลังข้อสอบสัมภาษณ์ โดยมีพยานผู้ร่วมสังเกตุการณ์การสัมภาษณ์ร่วมด้วยอีก 2 คน  โดยจะมีเนื้อหา 2 ส่วน โดยในการอบรมครั้งที่ 1 ของสำนักเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาส่วนที่ 1  ประกาศนียบัตรฉบับเต็มจะออกให้เมื่อผู้เรียนสอบผ่านได้ในทั้ง 2 ส่วน 


สิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมฟรี สำหรับปี 2565

NAS มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสิทธิ์พิเศษฟรีเพื่อส่งเสริมนักศึกษาและคณาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีความร่วมมือกับ NAS ให้เข้าร่วม NAS Academy โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ และให้ที่พักฟรี 3 คืนในโรงแรม (นอนห้องละ 2 คน) (มีรถตู้ของวิทยาเขตนครสวรรค์รับ-ส่ง) สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้ 

 • ม. พะเยา (นิสิต กศ.บ.(ฟิสิกส์) คณะศึกษาศาสตร์ หรือ นิสิต วท.บ.(ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. เลย (นักศึกษา  ค.บ.(ฟิสิกส์) หรือ วท.บ.(ฟิสิกส์) 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. สุรินทร์ (นักศึกษา  ค.บ.(ฟิสิกส์)  2 ที่นั่ง)
 • มรภ. พระนครศรีอยุธยา (คณาจารย์และนักศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) เน้น ดาราศาสตร์ศึกษา 5 ที่นั่ง)
 • มรภ. เทพสตรี (นักศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) เน้นฟิสิกส์ 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. เพชรบูรณ์ (นักศึกษา วท.บ.(ฟิสิกส์) หรือ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) เน้นฟิสิกส์ 2 ที่นั่ง)
 • มรภ. นครสวรรค์ (นักศึกษา วท.บ.(ฟิสิกส์) หรือ ค.บ.(วิทยาศาสตร์) เน้นฟิสิกส์ 3 ที่นั่ง)
 • ม. นเรศวร (นิสิต กศ.บ.(ฟิสิกส์) คณะศึกษาศาสตร์ หรือ นิสิต วท.บ.(ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ 2 ที่นั่ง)
 • โรงเรียนเขาทองพิทยาคม (ครู 1 ที่นั่ง)
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (ครู 2 ที่นั่ง)


ติดต่อสอบถาม

Janejira Ketchara – General Administration Officer
เจนจิรา เกตุชรา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
[FB: Ibowl.taohu]
[NASMahidol facebook page]