สำนักเรียนกระบวนทัศน์ฟิสิกส์สำหรับครู-NAS Teacher Academy

Social Share
  • 25,26 August 2021 (9.00-16.00) (Wed, Thu) (ยกเลิกโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด 19)
    “โครงสร้างเชิงทฤษฎีในฟิสิกส์ขั้นต้น”
    สำนักเรียนกระบวนทัศน์ฟิสิกส์สำหรับครู 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล