โครงสร้างการบริหารงานแผนและงบประมาณ

งานบัญชีและการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงินและบัญชี แบ่งหน้าที่เป็น 4 งานหลัก ได้แก่

งานพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

การจัดหาพัสดุ

การเบิก-จ่ายพัสดุ

ขั้นตอนการเบิกวัสดุของบุคลากร

งานนโยบายและแผน

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

 

 


e-payroll | | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883