โครงสร้างงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาระงานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

ด้าน Network ด้าน hardware ด้าน software

1.  เชื่อมระบบ network จากสำนักคอมส่วนกลาง

2.  ขยาย network ไปยังกลุ่มอาคารในพื้นที่

 

1.  กำหนด Spec และจัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. ติดตั้งและ Setting อุปกรณ์ให้กับผู้ใช้งาน

3.  ซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) และ Application ต่างๆ

2.  พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศของหน่วยงาน

3.  พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


e-payslip | VPN | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883