เกี่ยวกับเรา

แนวทางในการบริหารงานอำนวยการกลาง

1.  การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการกลาง   โดยใช้กรอบแนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ดังนี้

-  ต้องเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว และสามารถให้บริการในลักษณะ One Stop Service

-  จัดองค์กรแบบเน้นผลผลิตหรือลูกค้า แทนการเน้นหน้าที่หรือกระบวนการ

-  เน้นการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และ Office Automation

-  เน้นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร     มีการจัดองค์กรขนาดเล็ก   มีความคล่องตัว   และมีประสิทธิภาพไม่แบ่งงานย่อยเกินไป  เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูด มีแผนพึ่งตนเองได้ในระยะยาว มีกลไกการควบคุมและประกันคุณภาพ 

2.  เน้นการสนับสนุนงานบริการวิชาการ   ดังนี้

-  มีความพร้อมสนับสนุนงานด้านวิชาการ   โดยมีแผนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่  และทรัพยากรอื่นๆ  เช่น  อุปกรณ์การเรียนการสอนที่สำคัญ 

3.  สามารถวัดคุณภาพในการทำงานและกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพงานได้

-  มีการประเมินโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

 

โครงสร้างงานอำนวยการกลาง

 


e-payslip | VPN | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883