ประกาศผลการรับสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา (แพทย์ จำนวน ๑ อัตรา,ทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา,พยาบาล จำนวน ๑ อัตรา และแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๕ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งช่าวซ่อมบำรุง จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล จำนวน ๓ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักสุขศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


e-payslip | VPN | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883