นางวิลาภรณ์ เทพผสม
หัวหน้าโครงสร้างงานอำนวยการกลาง
E-mail : wilaiporn.sit@mahidol.ac.th

นายวิชชา สินแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : @mahidol.ac.th

นางสาวชุติมณฑน์  แสงมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : chutimon.sae@mahidol.ac.th

นางสาวศชาวดี  น้อยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : sachawadee.nio@mahidol.ac.th

นางสาวจริยา บัวเปรม
นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : chariya.man@mahidol.ac.th

นางสาวสุมิตตานันท์ จันทร์เดช
นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : sumittanan.cha@mahidol.ac.th

นายสุชาติ  แท่นกระโทก
ช่างเทคนิค
E-mail : suchat.tan@mahidol.ac.th

นางสาวศิริพร  อภัยกาวี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
E-mail : siriporn.apa@mahidol.ac.th

นางยุวดี อนุตตรังกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : yuwadee.chi@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรา จันทะฆาฏ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : ornwara.cha@mahidol.ac.th

นางสาวจณิกาญจน์ ไกรสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : janikarn.kra@mahidol.ac.th

นางพุทธธิดา ม่วงสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : puttathida.mou@mahidol.ac.th

นางสาวรัชนี คุ้มบัว
นักวิชาการพัสดุ
E-mail : ratchanee.khu@mahidol.ac.th

นางสาวชัญญา สุพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
E-mail : chanya.suh@mahidol.ac.th

นายชัชวาลย์ ภาคธรรม
นักวิชาการพัสดุ
E-mail : chatcharwan.pha@mahidol.ac.th

นายสันติ สะสีแสง
ช่างเขียนแบบ
E-mail : santi.sas@mahidol.ac.th

นางสาวเจียระไน โพธิเย็น
ช่างเขียนแบบ
E-mail : @mahidol.ac.th

นางสาวสุจินดา ศรีวรรณ์
พนักงานธุรการ
E-mail : sujinda.sri@mahidol.ac.th

นายนพพร สังข์เงิน
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : nopporn.san@mahidol.ac.th

นายประเทือง หมีทอง
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : @mahidol.ac.th

นายเจษฎา มั่นศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : jetsada.man@mahidol.ac.th

นายพชรพล บุญมูล
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : phacharaphon.boo@mahidol.ac.th

นางสาวบังอร เพ็ญสว่าง
แม่บ้าน
E-mail : bangoon.pen@mahidol.ac.th

นายสุรชัย นุ่มขมิ้น
พนักงานทั่วไป
E-mail : surachai.num@mahidol.ac.th

นายอนันต์ มั่นศักดิ์
พนักงานทั่วไป
E-mail : anan.mas@mahidol.ac.th

นายวิชัย ธูปบูชา
พนักงานทั่วไป
E-mail : wichai.tho@mahidol.ac.th

นายชัย พิมพ์สวรรค์
พนักงานสถานที่
E-mail : chai.pim@mahidol.ac.th

นายเจริญบุญมูล
พนักงานสถานที่
E-mail: charoen.bun@mahidol.ac.th