ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : niwat.luk@mahidol.ac.th

นายณพล อนุตตรังกูร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
E-mail : napon.ant@mahidol.ac.th

นางชุติภากาญจน์ ประจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : phunthip.kas@mahidol.ac.th

นางสาวพินณารักษ์ พันธุมาศ
นักวิชาการเกษตร
E-mail : pinnarak.pun@mahidol.ac.th

นางสาวฐิติกานติ์ บุตรพึ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : titikarn.but@mahidol.ac.th

นายยุทธิชัย โฮ้ไทย
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : prateep.hot@mahidol.ac.th

//]]>