อาจารย์ พญ. มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
E-mail : mondhakarn.opr@mahidol.ac.th

นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
E-mail : chirtkiet.ter@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำรง
 หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร
E-mail : nattiya.ark@mahidol.ac.th

ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและและบริการวิชาการ
E-mail : niwat.luk@mahidol.ac.th

อาจารย์วิลาภรณ์ เทพผสม
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกลาง
E-mail : wilaiporn.sit@mahidol.ac.th