หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
  1.  ชื่อปริญญา
    (ภาษาไทย) ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณทิต (สาธารณสุขชุมชน)
    ชื่อย่อ : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
    (ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
    ชื่อย่อ : B.P.H. (Community Public Health)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
จำนวนหน่วยกิต 135 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตรและกำหนดการเปิดสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว (Single Degree)
สถาบันผู้ประสาทปริญญา
(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
เป้าหมาย / วัตถุประสงค์
Purpose / Goals / Objectives
เป้าหมายของหลักสูตร
บัณฑิตจบจากหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้รับบริการสุขภาพ ชุมชน และวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาสุขภาพของบุคคลและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
1) ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบทางสังคมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชนอุตาสาหกรรมได้อย่างเป็นองค์รวม
3) วางแผนแก้ไขปัญหาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่นได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
6) มีทักษะการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม การรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนมีทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่เข้าใจบริบทของการทำงานจริงในแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทันที
2. นักศึกษามีสมรรถนะด้านการวิจัย (Research Competency) และจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center Education) บูรณาการความรู้และการฝึกปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) ตลอดหลักสูตร
 ระบบการศึกษา แบบหน่วยกิตทวิภาค
มีการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ในภาคฤดูร้อน
(ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3)
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีพสามารถประกอบได้ 1. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นหรือหน่วยงานภาคเอกชน
2. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านสุขภาพในองค์กรวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome based Education) โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center Education) และเน้นการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นทักษะหรือองค์ความรู้เพิ่มเติมใหม่ที่สร้างได้ด้วยตนเอง (Constructionism) ทำให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทำงานได้ทุกสถานการณ์และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competences 1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการวางแผน จัดการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจด้วยมุมมองที่หลากหลาย
2) คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ
4) เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่มีประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมาย
5) ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม โดยเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
6) รู้เท่าทันตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระแห่งตัวตนภายใต้กฎระเบียบของสังคมและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
Subject-specific Competences 1) มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพระบบสุขภาพของประเทศไทย หลักการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข เครื่องมือที่ใช้ศึกษาชุมชนหลักการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การวางแผนและการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุข
2) ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในบทบาทนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 
PLOs Sub PLOs
PLO1
ให้บริการความรู้ทางวิชาการ คำแนะนำ สุขศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนได้ทั้งระดับบุคคลและชุมชน
1.1 อธิบายหลักการ วิธีการ ในการดูแลตนเอง เพื่อการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ถูกต้องตามหลักการ
1.2 นำเสนอข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย
PLO2
ตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเบื้องต้นได้ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 
 
2.1 ซักประวัติโรคตามหลักการอย่างถูกต้อง เพื่อให้การวินิจฉัยเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
2.2 เลือกวิธีการรักษาโรคเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
2.3 ตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 PLO3
วางแผนประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชน โดยพิจารณาตามบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
3.1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขและโครงสร้างระบบการบริหารงานสาธารณสุขในการสร้างเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3.2 วางแผนในการดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
 3.3 ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้ทั้งในบทบาทผู้นำและสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
PLO4
พูดโน้มน้าว จูงใจ สื่อสารข้อมูลทางด้านสาธารสุขให้ผู้รับบริการทางด้านสุขภาพและทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น ตามสถานการณ์
 
4.1 สื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น โดยใช้ภาษาเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
4.2 สื่อสารข้อมูลทางด้านสาธารณสุขให้กับผู้รับบริการหรือทีมสหวิชาชีพเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น
PLO5
ผลิตงานวิจัยทางสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย และจริยธรรมการวิจัย5.1 ใช้หลักการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในการกำหนดหัวข้อวิจัย
5.2 กำหนดรูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้สถิติ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาและถูกต้องตามมาตราฐานระเบียบวิธีวิจัย
5.3 ดำเนินการวิจัยตามแผนที่กำหนดเพื่อสรุปผลในการตอบคำถามวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
5.4 ผลิตงานวิจัยด้านสาธารณสุขได้ด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นและรับผิดชอบต่อสังคม
PLO6
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือ เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนรับผิดชอบ


6.1 สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ และเข้าถึงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิชาการสาธารณสุข
6.2 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางสาธารณสุขที่ได้รับมาอย่างมีเหตุผล
6.3 ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและไม่ตกเป็นเหยื่อหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
PLO7
ประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการสะท้อนความคิดและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 
7.1 สะท้อนความคิดและประเมินตนเองอย่างเท่าทัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นในชีวิตประจำวัน
 7.2 คิดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากตนเองและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อประเมินและระบุสิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุง
 7.3 กำหนดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ช่องทางติดต่อ 1) งานการศึกษา กลุ่มวิชาการและหลักสูตร โคงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 086-445-6406
2) Facebook Page
https://www.facebook.com/PublicHealthMUNA/

 

Social Share