พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำรง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ดร.ฤทธิรงค์ พันธ์ดี

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.อาภัสรา วัฒนากิจพิบูลย์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.วรารัตน์ หนูวัฒนา

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชาตรี แมตสี่

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

น.สพ.ดร.วชิระเศกข์ พีระปัญญสุทธิ์

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ดร.พรพิรัตน์ คันธธาศิริ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.จิรพล จิรไกรศิริ

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.เอกลักษณ์ คันศร

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ (SMART Farmer)

ผศ.ดร.ศศิมา วรหาญ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ปิยะเทพ อาวะกุล

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำรง

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.อภินันท์ ปลอดแก้ว

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมสุข พวงดี

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ

นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ศรีสุภา ใจโสภา

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.รวีวรรณ ตันสุวัฒน์

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สรัญยา ลิ้มสายพรหม

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ไอศวรรยา ยอดวงษ์

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.จุฑารัตน์ สว่างชัย

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ธนัญญา เณรตาก้อง

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.เอกลักษณ์ เด็กยอง

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.กาญเขตร์ ทรัพย์สอาด

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.นิศานาถ ทองใบ

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ยุวรีย์ อินทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ทัตติยา ทองสุขดี

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรพหุวิทยาการ ภาคพิเศษ)

รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ธนากร เที่ยงน้อย

ผู้ช่วยอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุจิตรา เตโช

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.จุฑารัตน์ แสงกุล

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปาริฉัตร ฉายาพันธุ์

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภัสรา วิจิตรวราศานต์

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วีรวัฒน์ ฉายา

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.อรุณ หล้าอูบ

อาจารย์

ประธานคณะกรรมการ

ดร.เพียงพิมพ์ ปัณระสี

อาจารย์

คณะกรรมการ

ผศ.ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ

อาจารย์

คณะกรรมการ

อ.ธีรยุทธ์ บวบหอม

ผู้ข่วยอาจารย์

คณะกรรมการ

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ (One Health Animal Clinic : OHAC)

น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์

สัตวแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ)

น.สพ.ดร.วชิระเศกข์ พีระปัญญสุทธิ์

อาจารย์

นายวรกร อินทร์คล้าย

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

อาจารย์ต่างชาติ

Mr. Magnus Findlater

Native English Lecturer

บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

ดร.ณัชฐ์ธพงศ์ เพชรอำไพ

นักวิทยาศาตร์

นายราเมศว์ จารุวรรณ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวสุนิสา พันรอด

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวศิริกาญนา ศิรินนท์

นักวิทยาศาตร์

ดร.ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์

นักวิชาการสารสนเทศ

นายภาสกร ภมรคุณานนท์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรชนก นุชนารถ

นักเอกสารสนเทศ

นางทิพวรรณ เรือนโรจน์รุ่ง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิรินญา มีประดิษฐ์

นักวิชาการเกษตร

Social Share