านธุรการ

     จัดระบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และเข้าถึงได้ได้ง่าย

งานพัสดุ

     ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานบัญชีและการเงิน

     ดูแลบัญชีการใช้จ่ายภายในศูนย์วิจัยฯ

งานอาคารและสถานที่

     ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ให้มีความสวยงาม และตรวจสอบเก็บสถิติด้านการใช้พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการประหยัดพลังงาน

ห้อง Wor Room

     เป็นห้องปฏิบัติงานของทีมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ที่มีการติดตั้งแผนที่บึงบอระเพ็ดในหายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ดำเนินการในปัจจุบัน
การให้บริการ
ผลงานที่ผ่านมา