อาจารย์ประจำสถาบันพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.กาญจนาณัฐ   ทองเมืองธัญเทพ (ผู้อำนวยการสถาบันพยาบาลศาสตร์)
สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อ.ดร.นิรนาท         วิทยโชคกิติคุณ (รองผู้อำนวยการสถาบันพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา)
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ.ศรีสุภา              ใจโสภา (รองผู้อำนวยการสถาบันพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ผศ.พรสินี              เต็งพานิชกุล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ.สาธกา             พิมพ์รุณ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อ.ดร.เพียงพิมพ์     ปัณระสี สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อ.ดร.ภัทรนุช          วิทูรสกุล สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ.รวีวรรณ               ตันสุวัฒน์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อ.ยุวรีย์                    อินทร์เพ็ญ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ.เอกลักษณ์          เด็กยอง สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ.ทัตติยา                ทองสุขดี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ.กาญเขตร์             ทรัพย์สอาด สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อ.ธนัญญา               เณรตาก้อง สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ.นิศานาถ               ทองใบ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อ.ไอศวรรยา            ยอดวงษ์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อ.ดร. สรัญยา          ลิ้มสายพรหม สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 

 

Social Share