กลุ่มอำนวยการกลาง

นางสาวศชาวดี  น้อยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกลาง
sachawadee.noi@mahidol.ac.th

นางสาวจริยา บัวเปรม
นักทรัพยากรบุคคล
 chariya.man@mahidol.ac.th

นางสาวสุมิตตานันท์ จันทร์เดช
นักทรัพยากรบุคคล
sumittanan.cha@mahidol.ac.th

นางสาวศิริพร อภัยกาวี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
siriporn.apa@mahidol.ac.th

นายชาคลิส พิมพา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
chaklis.pim@mahidol.ac.th

นางสาวสุจินดา ศรีวรรณ์
พนักงานธุรการ
sujinda.sri@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรา จันทะฆาฏ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ornwara.cha@mahidol.ac.th

นางสาวจณิกาญจน์ ไกรสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
janikarn.kra@mahidol.ac.th

นางพุทธธิดา ม่วงสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
puttathida.mou@mahidol.ac.th

นางสาวรัชนี คุ้มบัว
นักวิชาการพัสดุ
ratchanee.khu@mahidol.ac.th

นางสาวชัญญา สุพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
chanya.suh@mahidol.ac.th

นางยุวดี อนุตตรังกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
yuwadee.chi@mahidol.ac.th

นางสาวชุติมณฑน์  แสงมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
chutimon.sae@mahidol.ac.th

นายวิชชา สินแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
witchasinmahidol@mahidol.ac.th

นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
matchima.suk@mahidol.ac.th