กลุ่มอำนวยการกลาง

นางสาวศชาวดี  น้อยเจริญ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกลาง
sachawadee.noi@mahidol.ac.th

นางสาวจริยา บัวเปรม
นักทรัพยากรบุคคล
 chariya.man@mahidol.ac.th

นางสาวสุมิตตานันท์ จันทร์เดช
นักทรัพยากรบุคคล
sumittanan.cha@mahidol.ac.th

นางสาวศิริพร อภัยกาวี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
siriporn.apa@mahidol.ac.th

นางชาคลิส พิมพา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
chaklis.pim@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรา จันทะฆาฏ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ornwara.cha@mahidol.ac.th

นางสาวสุจินดา ศรีวรรณ์
พนักงานธุรการ
sujinda.sri@mahidol.ac.th

นางสาวจณิกาญจน์ ไกรสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
janikarn.kra@mahidol.ac.th

นางสาวจณิกาญจน์ ไกรสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
puttathida.mou@mahidol.ac.th

นางสาวรัชนี คุ้มบัว
นักวิชาการพัสดุ
ratchanee.khu@mahidol.ac.th

นายชัชวาลย์ ภาคธรรม
นักวิชาการพัสดุ
chatcharwan.pha@mahidol.ac.th

นายชัชวาลย์ ภาคธรรม
นักวิชาการพัสดุ
chatcharwan.pha@mahidol.ac.th

นางสาวบุษกร ล้วนลอย
นักวิชาการพัสดุ
bussakorn.lua@mahidol.ac.th

นางยุวดี อนุตตรังกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
yuwadee.chi@mahidol.ac.th

นางสาวชุติมณฑน์  แสงมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
chutimon.sae@mahidol.ac.th

นายวิชชา สินแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
witchasinmahidol.ac.th

กายภาพและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 thaweesak.cho@mahidol.edu

นายสุชาติ  แท่นกระโทก
ช่างเทคนิค
 suchat.tan@mahidol.ac.th

นายสาธิต จันทร์เขียว
วิศวกรไฟฟ้า
sujinda.sri@mahidol.ac.th

นายสันติ สะสีแสง
ช่างเขียนแบบ
santi.sas@mahidol.ac.th

นางสาวเจียระไน โพธิเย็น
ช่างเขียนแบบ
jiaranai.pho@mahidol.ac.th

นายเจษฎา มั่นศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนพพร สังข์เงิน
พนักงานขับรถยนต์

นายประเทือง หมีทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายพชรพล บุญมูล
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุวัฒน์ จันทร์ยิ้ม
ช่างซ่อมบำรุง

นายเจริญบุญมูล
พนักงานสถานที่

นายสุรชัย นุ่มขมิ้น
พนักงานทั่วไป

นายสุพจน์ วงศ์นิกร
พนักงานทั่วไป

ไพฑูรย์ วงษา
พนักงานทั่วไป

นายวิชัย ธูปบูชา
พนักงานทั่วไป

นายระพีภัทร์ แถมสุข
พนักงานทั่วไป