วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันการเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและการแพทย์ชั้นนำ บูรณาการสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค”

พันธกิจ (Mission)

  1. ด้านการวิจัย: ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการที่เป็นประโยชน์ด้านการแพทย์-สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร การเกษตรความมั่นคงด้านอาหาร และฟิสิกส์ทฤษฏีปรัชญาธรรมชาติ
  2. ด้านการศึกษา: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และสมรรถนะทั้งในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และผู้ประกอบการ ที่เชื่อมโยง วิเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ข้ามศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ ด้านการแพทย์-สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร การเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและฟิสิกส์ทฤษฏีปรัชญาธรรมชาติในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน
  3. ด้านบริการวิชาการ: บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการโดยสร้างคุณประโยชน์ด้านการแพทย์-สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร การเกษตรความมั่นคงด้านอาหาร และฟิสิกส์ทฤษฏีปรัชญาธรรมชาติ ที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน
  4. ด้านบริการทางการแพทย์: บริการทางการแพทย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุบูรณาการเข้ากับระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป้าหมายยุทธศาสตร์

บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับสากล
สร้างงานวิจัย หรือนวัตกรรม สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ นานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเท

หลักสูตรการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของสังคม และได้มาตรฐานสากล
สร้างบัณฑิต/ผู้เรียน ที่สร้างคุณค่า คุณประโยชน์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงในสังคม

บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต
บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมถึงสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต
บริการทางการแพทย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และพึ่งตนเองได้
มีระบบการบริหารจัดการ สามารถปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และ พึ่งตนเองได