กายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 thaweesak.cho@mahidol.ac.th

นายสุชาติ  แท่นกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 suchat.tan@mahidol.ac.th

นายสาธิต จันทร์เขียว
วิศวกรไฟฟ้า
satit.jak@mahidol.co.th

นายสันติ สะสีแสง
ช่างเขียนแบบ
santi.sas@mahidol.ac.th

นางสาวเจียระไน โคกมิ
ช่างเขียนแบบ
jiaranai.pho@mahidol.ac.th

นายเจษฎา มั่นศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนพพร สังข์เงิน
พนักงานขับรถยนต์

นายประเทือง หมีทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายพชรพล บุญมูล
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรชัย นุ่มขมิ้น
พนักงานทั่วไป

นายสุพจน์ วงศ์นิกร
พนักงานทั่วไป

นายวิชัย ธูปบูชา
พนักงานทั่วไป

นายระพีภัทร์ แถมสุข
พนักงานทั่วไป

นายธีรวุฒิ จันทรฆาฎ
พนักงานทั่วไป

นายเจริญบุญมูล
พนักงานสถานที่

นายอนุวัฒน์ จันทร์ยิ้ม
ช่างซ่อมบำรุง