หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต           โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Ecocultural Entrepreneurship)

ชื่อย่อ : B.A. (Ecocultural Entrepreneurship)

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการได้มีความรู้และทักษะในพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากร ตั้งแต่ภาคการผลิต จนถึงการค้าเชิงพาณิชย์ บนฐานวัฒนธรรม และการเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนสังคม เพื่อการนำไปใช้ต่อยอดการบริหารจัดการกิจการเดิมของครอบครัว หรือดำเนินกิจการใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง-ครอบครัว-ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศไทย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21

1. เพื่อผลิตผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับ ภูมิ-นิเวศ: พื้นที่ ชุมชน หรือสังคม หรือวัฒนธรรมเดิมที่ตนเองอาศัยอยู่ อันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความยั่งยืน

2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้รู้รอบ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการบริหารจัดการ อย่างเพียงพอ และมีดุลยภาพ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างมั่นใจ สามารถเรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นปัญญาปฏิบัติ

3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะของการเป็นพลเมืองที่สามารถปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชุมชน และสังคมโลก

4. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสติ ปัญญา สามารถรู้เท่าทันตนเอง มีความเข้าใจผู้อื่น มีหลักคิด วิธีคิดที่ถูกต้องตามเหตุและผล (โยนิโสมนสิการ) มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีเป้าหมาย และแรงบันดาลใจในการทำงาน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ปรากฏดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาภาษา 4 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 4 หน่วยกิต


ข. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 33 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 56 หน่วยกิต

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร :

รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload เอกสารการสมัครทั้งหมดที่ https://admission.mahidol.ac.th
สนใจสอบถามเพิ่มเติม :

เบอร์โทร 086 445 6406 หรือ 095 953 1643 หรือ 094 628 6542 E-mail : eco.entre@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/ECEP.MUNA

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    เราใช้ google analytics เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของเว็บไซต์โดยไม่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

Save
*/ //]]>